Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

FAIMA consolidează rolul inginerilor în regenerarea sistemului economic

31 Iulie 2014Istoria primei promoții, unicitatea și atractivitatea facultății, rolul său în formarea noilor generații de specialiști.

Pentru Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB), vara anului 2014 marchează în evoluția sa momentul absolvirii primei promoții de studenți ai Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA). Prezenţă nouă în peisajul universitar românesc, FAIMA a reuşit să-și impună rapid oferta educațională, devenind una dintre cele mai căutate facultăţi tehnice. Prof. dr. ing. Anca Alexandra Purcărea, decanul Facultății, ne-a dezvăluit secretele atractivităţii crescute înregistrate în rândul candidaţilor la admitere, precum şi modul concret în care FAIMA contribuie la consolidarea rolului inginerilor în regenerarea sistemului economic pe baza legilor economiei de piaţă.
Care au fost momentele-cheie ce au marcat primii ani de existenţă ai facultăţii şi, inevitabil, evoluţia acestei prime generaţii de studenţi?

Privind retrospectiv, pot spune că au existat câteva „pietre de hotar“ care au constituit momente de reevaluare şi recalibrare a „Planului de Parcurs“ pentru înfiinţarea şi funcţionarea Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Plan care a avut la bază câţiva ani de eforturi susţinute, dedicate identificării nevoilor reale impuse de piaţa muncii şi proiectării, testării şi ajustării curriculei în cadrul unor cursuri postuniversitare de management. Prima noastră campanie de admitere a candidaţilor ne-a oferit o primă satisfacţie prin numărul mare de candidaţi înscrişi (peste 300) pe 50 de locuri finanţate de la Bugetul statului, situaţie care a validat favorabil oferta noastră pentru piaţa educaţională din România. Numărul mare de candidaţi a condus la o poziţionare favorabilă a facultăţii în peisajul ofertei academice din UPB şi nu numai. În acel moment, ne-am dat seama de dimensiunea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate, iar confruntarea cu dificultăţile de natură administrativă, inerente oricărui început, ne-a reconfirmat, practic, principiul conform căruia „ceea ce nu te omoară te face mai puternic“. Din fericire, suportul logistic oferit permanent de conducerea UPB, în ciuda restricţiilor materiale şi financiare datorate perioadei de criză economică, a reprezentat un sprijin real în rezolvarea problemelor ivite.

O altă provocare la care a trebuit să răspundem a fost organizarea activităţilor de practică pentru studenţi, căreia i-am acordat o mare importanţă, căutând să identificăm şi să repartizăm studenţii pe bază de convenţii, în funcţie de afinităţile şi dorinţele lor. În felul acesta, s-a reuşit o participare activă a studenţilor la practică, ceea ce a contribuit la înţelegerea proceselor manageriale din firme ce aveau diverse domenii de activitate.
Realizările şi acumulările au avut loc continuu, pentru că a existat o colaborare zilnică între studenţi şi cadrele didactice, un dialog permanent şi deschis, desfăşurat atât în cadrul cursurilor de specialitate şi al activităţilor practice interactive, cât şi în cadrul unor evenimente profesionale (proiect şi concurs Întreprinderea Virtuală, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, întâlniri cu antreprenori de succes autohtoni etc.) şi de socializare. În cadrul acestor activităţi, studenţii au putut contribui efectiv la îmbunătăţirea procesului educaţional şi putem spune că aceşti patru ani de pregătire a primei promoţii au fost ani în care studenţii şi profesorii au colaborat, învăţat şi cercetat împreună pentru atingerea obiectivului general al facultăţii, acela de a dezvolta la studenţi atitudinea antreprenorială, dorinţa şi cunoştinţele necesare pentru a conduce organizaţii în vederea obţinerii succesului durabil. Au fost atinse, evident, şi obiective specifice, cum ar fi participarea activă la dezvoltarea spaţiului economic şi cultural european (prin întărirea legăturilor cu alte facultăţi din cadrul UPB, cu universităţi internaţionale de prestigiu), precum şi participarea colectivelor de cercetare din facultate la competiţii de acordare a granturilor de cercetare finanţate de la bugetul de stat sau din fonduri europene.Anul trecut, FAIMA a fost printre cele mai căutate facultăţi din cadrul UPB. Care sunt principalele aspecte care au contribuit la creşterea atractivităţii facultăţii?

În spatele cifrelor stă faptul că FAIMA asigură un învăţământ performant, o pregătire inginerească şi managerială bazată pe creativitate şi practică, oferind studenţilor şanse reale în competiţia de pe piaţa forţei de muncă, inclusiv în zona antreprenorială. Facultatea se adresează atât tinerilor interesaţi să-şi construiască o carieră în mediul afacerilor – în domeniul industrial, dar şi în alte domenii –, cât şi celor care doresc să-şi dezvolte propriul business, iar cadrele didactice, specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, realizează transferul de cunoştinţe într-o manieră interactivă, conectată permanent la practică. FAIMA oferă studenţilor o bază materială consistentă, dispunând de o bibliotecă modernă, dotată cu lucrări din domeniile de interes aferente specializării „Ingineria şi Managementul Afacerilor“ (tehnologii şi echipamente în diferite tipuri de industrii, management, marketing, afaceri cu produse inovative, managementul resurselor umane, dezvoltare organizaţională, finanţe, management de proiect, comunicare în afaceri, managementul calităţii etc.). La această bază se adaugă laboratoarele didactice moderne, în care se realizează simulări software utile în dezvoltarea abilităţilor manageriale ale studenţilor (The Marketing Game, Primavera, Adonis, Adoscore, MS Project, CRM, VISIO, Balance Scorecard etc.). Totodată, bazându-se pe o relaţie biunivocă între mediul universitar şi lumea afacerilor, facultatea are relaţii strânse cu mari concerne internaţionale (HP, Siemens, Porsche, Hornbach, Salesianer Miettex etc.), absolvenţii putând îndeplini cu succes criteriile de selecţie impuse de rigorile grilei de angajare.FAIMA este o facultate care propune şi oferă programe unicat în România. Cât de bine sunt înţelese şi cunoscute aceste elemente la nivel naţional?

Toate facultăţile UPB au în programele lor elemente de unicitate. Revenind la întrebare, percepţia valorii şcolii noastre este dovedită de interesul deosebit exprimat de tinerii absolvenţi de liceu şi licenţă care doresc înscrierea la programele noastre. Aceștia au înţeles că FAIMA oferă programe cu grad ridicat de originalitate graţie calităţii planurilor de învăţământ, nivelului ridicat de dotare cu echipamente moderne de predare şi de laborator, capacităţii mari de utilizare a reţelelor de calculatoare şi existenţei unui portofoliu bogat de aplicaţii software şi, nu în ultimul rând, datorită calităţii profesionale şi morale a cadrelor didactice. Planurile de învăţământ – atât la nivelul programelor de Licenţă, cât şi al programelor de Master – au la bază rafinarea unor planuri de învăţământ proiectate şi testate în cadrul Şcolii de Studii Academice Postuniversitare de Management (SAM). O parte dintre absolvenţii acestei şcoli au fost angajaţi în ţări europene şi în Statele Unite, pe baza echivalării diplomelor de absolvire. Analiza strategică efectuată în cadrul Departamentului de Management a arătat că dezvoltarea durabilă a domeniului de antreprenoriat, inginerie şi management trebuie să se bazeze pe compararea şi confruntarea cu şcoli de management de prestigiu internaţional, europene şi nord-americane. S-au iniţiat, în acest sens, programe internaţionale de cooperare cu Universitatea Tehnică din Darmstadt (Germania), Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (Franţa), Universitatea Bocconi din Milano (Italia), Universitatea De Paul din Chicago, universităţi din statul Washington (SUA). Analiza rezultatelor acestor programe de cooperare a relevat compatibilitatea Şcolii de management din cadrul UPB, dezvoltată structural prin programe de licenţă şi master în cadrul FAIMA, cu cultura managerială internaţională.Care este aportul Centrului de Cercetări Avansate în Management și al SAM în formarea noilor generaţii de specialişti în management?

Centrul de Cercetări Avansate în Management (CAM) şi Şcoala de Studii Academice Postuniversitare de Management (SAM) constituie piloni importanţi ai platformei reprezentate de FAIMA. Activităţile desfăşurate în cadrul
Centrului se focalizează pe trei direcţii principale: cercetare, consultanţă şi formarea continuă a resurselor umane, iar obiectivele principale ale CAM sunt:
• atragerea de resurse financiare pe baze competitive prin derularea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale;
• dezvoltarea bazei materiale care să asigure infrastructura necesară activităţilor didactice şi de cercetare;
• dezvoltarea resurselor umane prin implicarea Centrului în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor începând din primii ani de studii, până la master și doctorat;
• promovarea şi diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice prin conferinţe, seminarii, publicaţii, afilieri la asociaţii profesionale şi schimb de specialişti;
• iniţierea şi dezvoltarea unor direcţii noi în domeniile de cercetare stabilite;
• promovarea cooperării naţionale şi internaţionale în educaţie şi cercetare.

În mediul universitar se vorbeşte din ce în ce mai frecvent despre alinierea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. Care este situaţia în cazul facultăţii dvs.?

Din cercetarea pe bază de chestionar şi din informaţiile obţinute de la foştii absolvenţi ai SAM, patroni de firme sau manageri de succes, estimăm o bună corelare între Planurile de Învăţământ ale FAIMA şi cerinţele pieţei muncii. Avem semnale credibile că absolvenţii noştri au o pregătire care le permite o abordare flexibilă a procesului de identificare şi obţinere a unui loc de muncă conform pregătirii lor. Suntem convinşi că pregătirea de specialitate în inginerie, completată cu competenţele în domeniul antreprenorial şi managementul afacerilor le oferă abilităţi deosebite pentru identificarea şi valorizarea oportunităţilor existente în mediul nostru economic.
Vom desfăşura o cercetare în următorii trei ani, în care vom analiza procentul de angajaţi din rândul absolvenţilor, domeniile de angajare şi opiniile angajatorilor legate de pregătirea absolvenţilor angajaţi. Până atunci însă, din informaţiile noastre, culese informal, şi pe baza studiilor de caz prezentate în cadrul lucrărilor la Examenul de Licenţă şi Disertaţie, există deja un procent de 18% studenţi absolvenţi care operează în firme private. Dintre aceştia, peste jumătate sunt administratorii propriilor firme, mai ales cu activitate în domeniul rural. Consider că principalele atuuri ale acestei prime generaţii de studenţi FAIMA pe piaţa locală a muncii sunt: spiritul antreprenorial, curajul de a-şi asuma responsabilităţi, capacitatea de ierarhizare şi selecţie a oportunităţilor, abilităţile în găsirea soluţiilor, capacítatea inovativă şi cea de lucru în echipă.

Care este feedback-ul primit din partea mediului de afaceri? Ce valoare adăugată reușesc să aducă FAIMA și absolvenții săi în plan economic și social?

Odată cu prima promoţie de ingineri absolvenţi ai FAIMA putem să ne mândrim cu un portofoliu important de firme cu care avem Convenţii de Practică. Ne bucurăm de atenţia firmelor private care răspund favorabil solicitărilor noastre de încheiere a Convenţiilor de Practică şi avem colaborări pentru intern-ship încheiate cu alte firme. Pe de altă parte, rezultatele obţinute în activitatea de cercetare şi elaborare a Proiectelor de Licenţă şi Disertaţie ne dau speranţa că absolvenţii noştri vor schimba percepţia existentă pe piaţa muncii legată de absolvenţii de învăţământ superior tehnic. Prin programul de studii doctorale din domeniul „Inginerie industrială”, derulat în Şcoala Doctorală a Facultăţii, avem speranţa implementării cu succes a rezultatelor cercetărilor în firmele care au constituit obiectul studiilor de caz în cadrul tezelor de doctorat. Cred că împreună cu acești absolvenţi, corespunzători celor trei niveluri de pregătire universitară (licenţă, master, doctorat), vom contribui la schimbarea numelui facultății în renume, la consolidarea rolului inginerilor în regenerarea sistemului economic pe baza legilor economiei de piaţă, ajutând la crearea de valoare şi la generarea de locuri de muncă.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite