Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA accelerează competitivitatea mediului privat în domeniul energiei

17 Noiembrie 2017Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE–CA s-a remarcat de-a lungul timpului prin capacitatea sa deosebită de a face cercetare aplicativă, de a transfera cunoştinţe şi tehnologii, de a veni în sprijinul nevoilor actorilor din mediul socio-economic. În prezent, proiectul „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA” (TRANSENERG) împlineşte într-o manieră promițătoare misiunea institutului, de aliat al mediului de business şi de furnizor de soluţii valoroase pentru necesităţile acestuia, pentru creşterea competivității economice. Dr. ing. Sergiu Nicolaie, directorul general ICPE-CA şi managerul proiectului TRANSENERG, evidenţiază modul prin care institutul şi mediul privat îşi dau mâna, prin intermediul acestui proiect, pentru a sprijini dezvoltarea economică la nivel naţional.În curând se împlineşte un an de când aţi preluat mandatul de director general al ICPE-CA și de când a debutat proiectul TRANSENERG. Ce tip de energie aţi pus în joc şi ce fel de model de management propuneţi, astfel încât institutul, în general, să continue optim evoluţia sa, iar acest proiect, în particular, să repre-zinte unul dintre motoarele sale principale de dezvoltare?

În ceea ce priveşte activitatea managerială, am păstrat linia existentă, de dezvoltare cât mai largă a domeniului ingineriei electrice, în conexiune cu domeniile de care este strâns legată, în mediul industrial: ingineria mecanică, ingineria chimică, fizica materialelor. Am promovat un management prietenos, cordial, de colaborare, susţinere şi respect reciproc în relaţia cu cercetătorii institutului, care de altfel sunt şi colegii împreună cu care am dezvoltat acest institut. Am pornit de la premiza că toată lumea este responsabilă şi am oferit libertate cercetătorilor de a veni cu idei şi proiecte noi, în domeniile de bază ale INCDIE ICPE-CA, valorificând, astfel, spiritul creativ al fiecăruia.
Referitor la institutul nostru, în cei circa 17 ani de când s-a înfiinţat, numărul angajaţilor s-a dublat ajungând la 200, în această perioadă dezvoltându-se treptat domenii şi competențe noi.
Ca politică instituţională, am promovat două direcţii principale: cea a resurselor umane, unde am urmărit îmbunatăţirea experienţei acestora şi de atragere de tineri cu aptitudini în cercetare, şi cea de îmbunătăţire continuă a bazei materiale, în speţă a infrastructurii de cercetare.
Referindu-ne la domeniul conversiei energiei din surse regenerabile şi cel al eficienței energetice, pot spune că am avut o creştere foarte frumoasă în ultimii ani, acest ultim proiect la care vă referiţi, TRANSENERG, asigurând institutului nostru o perspectivă de dezvoltare consistentă în anii ce vin. În paralel cu acest proiect pot spune că mai avem în implementare alte două proiecte de acelaşi tip, POC-G (transfer de cunoştinţe către mediul privat) care acoperă alte două domenii importante ale institutului: materiale avansate, respectiv compatibilitate electromagnetică.

Ce expertiză are ICPE-CA la nivelul transferului de cunoştinţe în domeniul Energie? Ne puteţi oferi exemple de proiecte şi rezultate notabile pe această componentă?
În domeniul energiei, am acumulat o experienţă bogată atât prin intermediul echipamentelor pe care le-am realizat în domeniul conversiei eficiente energetice, dar şi prin intermediul materialelor avansate dezvoltate pentru a fi utilizate în aplicaţiile energetice.
În acest sens amintesc: turbine eoliene şi hidraulice inovative, maşini electrice speciale, tehnologii şi echipamente speciale pentru detectarea in situ a defectelor panourilor fotovoltaice din centralele solare.
Colegii noştri chimişti şi electrochimiști au derulat activităţi susţinute în domeniul valorificării biogazului şi realizării de pile de combustie şi materialele stocatoare de hidrogen.
Concret, enumăr mai jos câteva realizări tehnologice şi transferuri de tehnologii sau de produse în mediul socio-economic:
• ambarcaţiuni cu propulsie electrică, ce valorifică sursele regenerabile de energie, utilizabile în zona transfrontalieră Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria);
• turbine eoliene cu dublu efect, ce utilizează două rotoare eoliene pentru creşterea eficienţei ansamblului de conversie energetică (aplicaţii implementate la Iaşi şi Topraisar);
• gamă specială de generatoare electrice sincrone, excitate cu magneţi permanenţi, transferată la întreprinderea Electroprecizia Săcele;
• pila de combustie de 5kW, transferată la S.C. Roseal S.A. Odorheiul Secuiesc;
• tehnologie de realizare a plăcilor bipolare pentru pile de combustie de tip PEM, transferată la S.C. Roseal S.A. Odorheiul Secuiesc;
• instalaţie de producere a biogazului, implementată la Boteni, în județul Argeş.Revenind la TRANSENERG, care sunt ţintele pe care v-ați propus să le atingeţi prin acest proiect?

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI din Departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie al ICPE-CA către mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice, având la bază parteneriatele dintre institute, universităţi şi actorii economici.
Obiectivele secundare ale proiectului urmăresc:
• realizarea şi implementarea în perioada 2016-2021 a unui portofoliu de proiecte de colaborare al ICPE-CA (servicii, produse şi tehnologii) cu întreprinderile din domeniul Energie, Mediu şi Schimbări Climatice;
• creşterea competențelor angajaţilor ICPE-CA, din departamentul de Eficiență în Conversia şi Consumul de Energie, în domeniul transferului de cunoştinţe;
• crearea şi completarea continuă a unei baze de date cu servicii, produse şi tehnologii pe care ICPE-CA le oferă mediului privat;
• valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi asigurarea accesului întreprinderilor colaboratoare la facilităţile, instalaţiile şi echipamentele de cercetare specifice.
Actorii economici care doresc să preia expertiza, produsele sau serviciile noastre apelează la institut. Prin intermediul fondurilor existente în proiect, putem rezolva probleme pe care întreprinderile le ridică, acestea suportând o parte a costurilor de cercetare, conform regulilor ajutorului de stat. Societăţile care au competențe de cercetare au şi varianta de a intra într-o relaţie de parteneriat cu noi, realizând o parte din serviciul sau produsul pe care îl au în vedere, fiind totodată beneficiari finali.

Care sunt principalele activităţi puse în mişcare în primul an de derulare a proiectului?
În prima fază ne-am prezentat oferta de servicii şi de produse pe care le putem realiza în domeniul Energie, accentul fiind pus pe activităţi de stimulare a transferului de cunoştinţe. În continuarea acestui proces, pe 21 noiembrie vom avea o conferinţă la care va fi invitat un grup ţintă de companii interesate direct sau potenţial de accesarea şi dezvoltarea de proiecte prin intermediul proiectului TRANSENERG.
Pe lângă partenerii tradiţionali pe care îi avem din rândul întreprinderilor, încercăm să atragem noi entităţi private şi astfel să diversificăm gama de parteneriate şi de cercetări prin care ICPE-CA vine în întâmpinarea mediului privat. Există companii care doresc să debuteze cu un produs sau cu un serviciu sau altele care îşi propun să ducă produsul la un nivel mai ridicat de maturitate tehnică.
În primul an de proiect, pentru a avea un portofoliu cât mai larg de clienţi, am organizat întâlniri cu întreprinderi şi cu persoane interesate de dezvoltarea de colaborări cu ICPE-CA sau de preluare a ideilor noastre, am identificat noi potenţiali beneficiari. Mediul privat a transmis deja propuneri concrete: pentru dezvoltarea şi testarea de echipamente pentru turbine eoliene, pentru dezoltarea de echipamente industriale pentru eficienţă energetică, pentru dezvoltarea de acţionări electrice pentru maşini de prelucrare mecanică, pentru dezvoltarea de panouri fotovoltaice, testarea şi caracterizarea acestora, precum şi pentru realizarea de convertoare hidraulice. Totodată, o întreprindere de utilaj feroviar din ţară ne solicită realizarea unui echipament complex de testare a motoarelor pentru locomotive.Până acum câţiva ani era foarte greu pentru domeniul cercetării să stabilească conexiuni cu întreprinderile şi să pună în mişcare acţiuni şi programe comune… Care sunt noutăţile apărute în contextul economic actual?

Programul Operaţional Competitivitate, prin Acţiunea Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe, va reduce foarte mult acest obstacol prin facilităţile oferite. Întreprinderile sunt atrase de un proiect precum TRANSENERG prin modalităţile de finanţare, care oferă un ajutor substanţial pentru realizarea subproiectelor pe care doresc să le concretizeze prin intermediul sau împreună cu ICPE-CA. Nivelul de cofinanţare începe de la 20% şi poate depăşi 50%. Procentul diferă în funcţie de mărimea întreprinderilor, de nivelul de maturitate tehnologică pe care îl solicită pentru realizarea produsului/prototipului pe care îl au în vedere sau în funcţie de complexitatea procesului de transfer tehnologic.
În următorii ani vor putea fi accesate finanţări ce vor acoperi activităţi precum: accesul la facilitățile, instalațiile şi echipamentele de CD ale ICPE-CA; cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală executate pentru şi în numele întreprinderilor; cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere. Date fiind capabilităţile pe care le avem în cadrul institutului, putem avansa până la nivel de TRL5, chiar TRL6 pe anumite aplicaţii, pe lângă cercetători foarte buni având şi proiectanţi de un înalt nivel profesional, care pot împlini cu brio o astfel de misiune.

Cererea este mare şi cu siguranţă va creşte. Cum veţi face selecţia întreprinderilor, a proiectelor?
Politica noastră este de a ne plia pe solicitările primite din partea tuturor societăţilor comerciale. În condiţiile în care nu vom putea acoperi toată cererea existentă, selecţia va depinde de gradul de atractivitate ştiinţifică a problematicii pe care urmează să o abordăm. Vom fi, de asemenea, interesaţi într-o măsură mult mai mare de proiectele de tip parteneriat, în care ni se propune o implicare substanţială.Reuşita proiectului TRANSENERG este certificată de atingerea unor indicatori de realizare. Ce ne puteţi spune în legătură cu aceşti indicatori?

Într-adevăr, planul prevede încheierea de contracte cu 7 întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață, cu 6 întreprinderi care au dorit colaborări pe parte de CD şi cu 5 IMM-uri. Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii (entități legale distincte) cu care solicitantul a cooperat este însă mult mai mare, peste 25. De asemenea, proiectul prevede atingerea unor indicatori precum elaborarea (împreună cu întreprinderile) a unui număr de 7 articole în publicaţii ştiinţifice, depunerea de 3 cereri de brevet şi înfiinţarea a 4 noi locuri de muncă pentru cercetători. Aceşti indicatori sunt obligatorii, dar noi ne propunem să-i depăşim, să avansăm cu realizările față de ce am previzionat în momentul scrierii proiectului TRANSENERG. Vom selecta pentru început câteva proiecte mari pe care le vom pune în aplicare. Ele vor debuta la sfârşitul acestui an, iar în 2018 vom continua procesul de contractare şi, împreună cu colaboratorii sau beneficiarii din cadrul proiectului, vom avansa cât mai mult pe linia transferului de cunoştinţe.

Care este principala satisfacţie pe care o aduce poiectul după primul an de derulare?

Satisfacţia principală pe care o avem este dată de cererea foarte mare de proiecte pe care întreprinderile doresc să le dezvolte împreună cu ICPE-CA. Această dinamică demonstrează faptul că institutul, datorită rezultatelor sale consistente obţinute de-a lungul anilor, are un bun renume, o bună imagine în mediul privat, care vede în colaborarea cu ICPE-CA o sursă viabilă de creştere a gradului lor de competitivitate şi de sustenabilitate. Interesul mediului economic pentru a beneficia de competențele noastre de cercetare-dezvoltare-inovare este totodată rezultatul unei colaborări de peste 60 de ani.
Capacitatea de a fi cât mai aproape de mediul economic şi de a găsi răspunsurile cele mai potrivite la problemele sale este unul dintre cele mai importante obiective care au dat şi dau sens activităţii de cercetare existente în cadrul ICPE-CA. Consolidarea legăturii cu industria şi transferarea cunoştinţelor către întreprinderi reprezintă cea mai mare bucurie pe care o avem pe termen lung.
Lărgind perspectiva, proiectul oferă şi un model de evidenţiere a progresului pe care un business îl poate înregistra prin recurgere la resursele existente în cadrul unui institut de cercetare performant. TRANSENERG reprezintă o modalitate potrivită de a demonstra cum competențele din zona CDI, inteligent utilizate, pot crea un mediu propice pentru obţinerea de plus valoare şi pentru dezvoltarea afacerilor. Până în 1990, pe baza activităţii ICPE s-au dezvoltat în România foarte multe fabrici şi întreprinderi performante, îndeosebi de maşini electrice, de materiale speciale şi de echipamente pentru industria electrotehnică. Prin proiectele de tip POC-G pe care le-am câştigat anul trecut, încercam să reînviem, la o scară diferită, acea tradiţie şi să o adaptăm realităţii economice din prezent.Câştigurile pot fi capitalizate pe planuri multiple…

Toată lumea va avea de câştigat în urma conectării la oportunităţile oferite de TRANSENERG. Întreprinderile şi IMM-urile vor deveni mai competitive, iar institutul nostru va putea traversa o nouă etapă de maturizare ştiinţifică, tehnologică şi managerială. Vom putea maximiza capacitatea de utilizare a infrastructurii performante existente, ne vom extinde expertiza, vom diversifica temele de cercetare şi gama de aplicaţii, vom consolida echipe de cercetare şi dezvoltare capabile să răspundă profesionist la orice provocare lansată de mediul economic, devenind o platformă viabilă de progres pentru acesta.
ICPE-CA se deschide astfel şi mai mult către mediul de business, îşi creşte atractivitatea faţă de industrie şi capacitatea aplicativă. Companiile vor putea veni în institut şi utiliza infrastructura şi facilităţile existente, se vor defini noi relaţii de colaborare între specialiştii din institut şi cei din mediul privat, va creşte bagajul de cunoştinţe al celor implicaţi, se vor lărgi orizontul şi portofoliul de beneficiari. De altfel, toate cele trei proiecte de tip POC-G pe care le-am câştigat în 2016 sunt principalul instrument de dezvoltare în următorii ani a relaţiei ICPE-CA cu zona de business şi o şansă de a transforma această componentă într-o activitate de bază a institutului.

TRANSENERG, un proiect de 17 milioane de lei
Proiectul „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA” (TRANS-ENERG) este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) în cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, acţiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer.
Conform contractului de finanţare, valoarea totală a proiectului este de 17.049.512 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 11.302.200 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este 2.197.800 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite