Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA – soluții pentru progres economic prin materiale avansate

12 Decembrie 2017Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, actor important al cercetării aplicative românești, își împlinește într-o manieră clară misiunea declarată de a promova și întreprinde cercetare aplicativă în folosul societăţilor comerciale, private şi publice. Conștient și încrezător în beneficiile și potențialul cercetării ca sursă generatoare de progres, ICPE-CA recunoaște rolul materialelor avansate în abordarea „marilor provocări“ socio-economice și se poziționează la vărful cercetării în domeniu, punând accent pe dezvoltarea și transferul de cunoștințe și tehnologii specifice.Proiectul „DEZVOLTAREA CAPITALULUI INTELECTUAL PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR AVANSATE - IMPACT ASUPRA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI VOLUMULUI PRODUCȚIEI ÎN ÎNTREPRINDERI (PHOENIX)“ este, în prezent, unul dintre cele trei proiecte de transfer de cunoștințe ale ICPE-CA, urmărind să contribuie la creșterea competitivității mediului de afaceri la nivel local, regional și chiar național, prin crearea de parteneriate cu întreprinderile interesate să obțină cunoștințe care să răspundă nevoilor lor strategice de dezvoltare și care să ofere soluții inovative pentru obținerea de produse, procese, tehnologii, identificate ca fiind cerute de piață. Astfel, proiectul răspunde provocărilor și contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare, permițând intervenții orizontale în economie și societate. Principalul vector de acțiune a proiectului îl reprezintă Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea (CDI), urmărind să contribuie la creșterea interacțiunii dintre ICPE-CA și mediul de afaceri.
Co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, proiectul PHOENIX are, conform contractului de finanţare, o valoare totală de 14.862.900 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 11.178.828,53 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este 2.173.809,47 lei. Durata proiectului este de 5 ani, acesta debutând în septembrie 2016 și având termen de finalizare septembrie 2021.
Acoperind domeniile de cercetare ale Departamentului Materiale Avansate al ICPE-CA, pachetul de transfer de cunoştinţe propus de proiect identifică o multitudine de servicii pe care departamentul MAv le pune la dispoziţia întreprinderilor, acoperind: A. Asistenţă Directă pentru identificarea nevoilor proprii de inovare ale întreprinderilor; B. Acces la facilităţile, instalaţiile, echipamentele de cercetare ale institutului; C. Transfer de abilităţi - Transfer de tehnologie şi produse inovative rezultate din activităţile de cercetare, Licenţierea/Cesionarea unor brevete de invenţie, Servicii de consultanţă şi, nu în ultimul rând, servicii de educaţie și instruire a personalului întreprinderilor; D. Cercetare specifică în colaborare efectivă cu partenerii industriali.
Domeniul de specializare inteligentă în care este activ proiectul, Eco-nanotehnologii şi Materiale Avansate, contribuie în mod efectiv la dezvoltarea principalelor sectoare economice naţionale având un rol economic important şi cu influenţă asupra anjajabilității, generând o dinamică competitivă şi aducând un aport mare de inovare, dezvoltare tehnologică şi valoare adaugată în toate sectoarele economice industriale naționale – industria auto și componente, energie și management de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătate și produse farmaceutice, bioeconomie biofarmaceutică şi biotehnologii etc.
În acest context, obiectivul general al proiectului PHOENIX, de a realiza transfer de cunoştinţe în domeniul eco-nanotehnologiilor și materialelor avansate, integrează inovarea și dezvoltarea tehnologică - furnizată de experiența, expertiza și cunoașterea științifică - cu infrastructura din domeniul materialelor avansate, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.

Obiective specifice și direcții de acțiune
Dat fiind obiectivul și domeniul extrem de generos în care este activ proiectul, obiectivele derivate, generate implicit, își propun:
♦ restructurarea mediilor industriale specifice întreprinderilor partenere prin ocuparea de poziţii competitive superioare prin eco-inovare, noi produse şi materiale cu valoare adaugată mare, tehnologii de obţinere materiale inovative, ecologice avantajoase din punct de vedere al consumurilor de materii prime şi de energie şi al costurilor de fabricaţie prin transfer de cunoştinţe în cadrul prezentului proiect;
♦ crearea unui mediu atractiv, transparent şi inovativ pentru firmele partenere pentru creşterea capitalului intelectual al acestora prin achiziţia unor produse de transfer de cunoştințe;
♦ dezvoltarea armonioasă a fiecărei întreprinderi partenere bazată pe transferul specific de cunoştinţe accesat prin proiect, care să conducă la un avans competitiv şi în concordanţă cu cererea proprie de piaţă şi nevoile societăţii;
♦ creşterea prestigiului, atractivităţii şi încrederii institutului pentru mediul economic din domeniul materialelor prin potenţarea unor viitoare activităţi de cercetare în interesul mediului industrial în urma transferului de cunoştinţe în cadrul proiectului. Direcţionarea cercetărilor şi inovării proprii către rezultate rapid asimilate de mediul economic şi în concordanţă cu nevoile societăţii;
♦ asigurarea unei legături funcţionale între activităţile de cercetare – dezvoltare - inovare şi mediul economic şi antreprenorial prin manifestarea unei colaborări permanente în transferul de cunoştinte realizat în cadrul proiectului;
♦ creșterea competențelor angajaţilor Departamentului Materiale Avansate al ICPE-CA, în domeniul transferului de cunoştiințe, prin participarea directă la activităţile de implementare ale proiectului POC –PHOENIX a unui număr de cel puţin 25 de salariaţi;
♦ scăderea timpului de răspuns cu 50% la solicitările întreprinderilor prin crearea şi actualizarea unei baze de date cu servicii/produse/tehnologii pe care Departamentul materiale Avansate al ICPE-CA le poate oferi începând cu anul 2016;
♦ valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, prin creşterea gradului de utilizare a infrastructurii cu 20% începând cu 2017;
♦ crearea în perioada 2016-2021 a minim 5 parteneriate de transfer de cunoştiinte ca răspuns la nevoile strategice de dezvoltare identificate de întreprinderi în scopul comercializării rezultatelor prin realizarea de produse/procese/tehnologii noi/îmbunătăţite, identificate ca fiind cerute de piaţa din România.

Dincolo de obiectivele asumate, proiectul are în vedere o serie de direcții de acțiune ce vizează:
♦ stimularea unui anumit tip de comportament economic, cu ambiţii şi orientare regionale sau globale bazat pe cunoașterea oportunităților pe care le poate oferi domeniul materialelor avansate și tehnologiilor specifice de fabricație rezultate din activitățile de stimulare a transferului de cunoștințe;
♦ înţelegerea impactului social al ştiinţei, tehnologiei şi al activităţilor economice în sectoarele relevante în scopul stimulării interesului mediului de afaceri pentru transferul de cunoștințe rezultate din cercetare către obținerea de rezultate cu relevanță economică și socială;
♦ cercetare și dezvoltare multidisciplinară și interdisciplinară pe bază de proiecte inițiate de firme în baza identificării unor oportunități de piață sau ca urmare a promovării portofoliului de competențe și cunoștințe de către solicitantul finanțării, INCDIE ICPE-CA.

Beneficii și indicatori asumați
Prin activitățile furnizate, proiectul PHOENIX creează multiple oportunități și beneficii prin creșterea interacțiunii dintre ICPE-CA, în calitate de instituție de CD, și mediul de afaceri, permițând creșterea gradului de inovare la nivelul întreprinderilor. Prin acțiunile sale și oportunitatea creării de parteneriate, proiectul contribuie activ la creșterea competitivității întreprinderilor la nivel local, regional și chiar național prin transfer de cunoștințe care să ofere soluții inovative pentru obținerea de produse, procese, tehnologii, identificate ca fiind cerute de piață, modernizarea produselor/serviciilor din portofoliu cu noi produse/servicii dezvoltate prin PHOENIX. Nu în ultimul rând, proiectul susține activ posibilitatea instruirii personalului din cadrul firmelor în domeniul CDI, contribuind astfel, la crearea de locuri de muncă, prin deschiderea de noi direcţii de dezvoltare a afacerilor, dar și oportunități pentru accesarea unor pieţe noi de către agenţii economici.
Măsura reușitei proiectului este dată de atingerea unor indicatori asumați: încheierea a 6 contracte cu întreprinderi (2 contracte cu întreprinderi mici și mijlocii, 1 contract cu o întreprindere care a solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă, 3 contracte de colaborare CD cu întreprinderi), încheierea unui contract de licență cu o întreprindere, atragerea sumei de 1.597.000 lei prin contracte cu întreprinderi, elaborarea a 12 publicații științifice rezultate din colaborarea cu întreprinderile ca urmare a contractelor cu acestea, crearea a 3 noi locuri de muncă la ICPE-CA pentru cercetători.
În primul an de la debutul proiectului, principalele activități derulate s-au axat pe identificarea și formularea ofertei de transfer de cunoștințe ce reprezintă baza activităților viitoare ale proiectului. Astfel, a fost realizat Portofoliul de produse, procese şi tehnologii noi/îmbunătăţite deținute de ICPE-CA, Departamentul Materiale Avansate, ce stă la baza Ofertei de expertiză şi rezultate a ICPE-CA. În paralel, a fost derulată o amplă acțiune de identificare a potențialilor beneficiari ai ofertei de expertiză și rezultate, având ca scop realizarea unui Catalog al firmelor identificate în cadrul PHOENIX ca potențiali beneficiari ai ofertei de transfer de cunoștințe. Pentru promovarea ofertei de expertiză și a portofoliului de produse, procese și tehnologii și atragerea a cât mai multor agenți economici interesați, în primul an de derulare a fost organizată conferința de lansare a proiectului și prima din cele 4 conferințe regionale planificate pe durata proiectului, organizată în Regiunea de dezvoltare Centru, la sediul uneia dintre întreprinderile interesate în activitățile proiectului, SC ROSEAL SA, partener tradițional al ICPE-CA. În acest moment, sunt demarate discuții cu câteva firme pentru încheierea de contracte subsidiare pentru acces la infrastructura CD a institutului, pentru furnizarea unor servicii de cercetare, dar și pentru realizarea de cercetări în colaborare efectivă.Tags: ICPE-CA, inovare

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite