Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

UPB inovează pe frontul producerii de energie din surse regenerabile

19 Noiembrie 2021Parteneră în cadrul proiectului european Horizon 2020 „Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living”, acronim WEDISTRICT, Universitatea Politehnica din București (UPB) este responsabilă de dezvoltarea și implementarea unui sistem de producere și distribuție a energiei termice utilizând doar surse regenerabile de energie. Sistemul hibrid dezvoltat de Facultatea de Energetică din cadrul UPB, în colaborare cu ISPE Proiectare și Consultanță, de asemenea partener în proiect, se bazează pe producerea de energie din surse regenerabile (solar și geotermal) și va asigura încălzirea, producerea de apă caldă de consum și climatizarea unei clădiri de studiu – Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie din cadrul Facultății de Energetică. De asemenea, sistemul hibrid va fi integrat în sistemul centralizat de alimentare cu căldură al universității.

WEDISTRICT (www.wedistrict.eu) s-a născut din dorința de a demonstra posibilitatea înlocuirii combustibililor fosili pentru producerea centralizată a căldurii și frigului, prin integrarea optimă a diferitelor surse regenerabile de energie, atât în sistemele existente cât și prin realizarea unor sisteme noi, 100% bazate pe surse regenerabile.
Obiectivul general al proiectului constă în demonstrarea integrării tehnologiilor de producere și stocare a energiei termice bazate 100% pe surse regenerabile, precum și combinării acestora în vederea realizării sau adaptării sistemelor centralizate de alimentare cu căldură și frig într-un procent cât mai ridicat. În acest sens, în cadrul proiectului au fost dezvoltate 10 tehnologii de producere și stocare a energiei termice bazate pe diferite tipuri de surse regenerabile, urmând ca acestea să fie integrate în 4 demonstratoare în diferite locații din Europa.
Proiectul pilot implementat în cadrul UPB reprezintă unul dintre cele 4 demonstratoare generate în cadrul proiectului european
WEDISTRICT, alături de alte 3 proiecte pilot în curs de realizare în Spania, Polonia și Suedia. Dezvoltarea fiecărui proiect demonstrativ are în vedere un complex de condiții specifice fiecărei locații propuse, precum: condiții climaterice, socio-economice, infrastructura existentă, cadrul legislativ, toate fiind focusate spre realizarea obiectivului general al proiectului european.Implementarea proiectului în locațiile din Europa menționate se înscrie în direcțiile generale ale politicii europene în domeniul energiei și schimbărilor climatice: Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Strategiile energetice naționale, Strategia Comisiei Europene privind potențialul de decarbonizare al încălzirii centralizate prin sporirea eficienței energetice și prin utilizarea energiei din surse regenerabile, Acordul de la Paris.

Demonstratorul din România
Pentru a asigura o posibilă replicare și scalare facilă, sistemul conceput la UPB a fost structurat în două subsisteme: electric și termic. Subsistemul termic, bazat pe un ansamblu de pompe de căldură geotermale conectat la un schimbător de căldură cu solul, reprezintă sursa de energie termică a demonstratorului din România. Subsistemul electric, bazat pe un sistem de panouri fotovoltaice și baterii de stocare, va asigura producerea energiei electrice necesară funcționării subsistemului termic. Atât surplusul de energie termică, cât și cel de energie electrică vor fi injectate în rețelele locale ale universității.
Demonstratorul din București va fi monitorizat și controlat printr-un sistem SCADA-EMS ce va fi dezvoltat și implementat de către echipa UPB.

Obiectivele specifice
avute în vedere prin implementarea proiectului pilot din Romania sunt:
● Producerea a trei forme de energie (căldură, frig și electricitate) având la bază hibridizarea a două surse de energie regenerabilă (geotermal și solar), astfel încât energia electrică produsă anual să acopere consumul electric al sistemului de producere a energiei termice;
● Asigurarea necesarului de căldură șifrig al clădirii de studiu, utilizând 100%energie regenerabilă;
● Reintegrarea clădirii de studiu în sistemul centralizat local de alimentare cu căldură al UPB, prin injectarea surplusului de căldură produs de sistemul hibrid implementat;
● Dezvoltarea conceptuală a unui proiect pilot modular cu posibilități de replicare și scalare.

Un exemplu de bune practici, util de replicat
Sistemul hibrid dezvoltat în cadrul proiectului reprezintă o soluție inovativă aplicată pentru prima dată în România. Constituie o posibilă soluție tehnică viabilă și de perspectivă pentru sistemele centralizate de alimentare cu căldură din România, cu posibilități de replicare în locațiile amplasate la capetele de rețea termică de distribuție, acolo unde regimul termic și hidraulic defectuos nu permite asigurarea parametrilor funcționali la consumatorii finali.
Implementarea proiectului are în primul rând beneficii directe pentru comunitatea universitară locală conducând la dezvoltarea unei infrastructuri la standarde europene și asigurarea unor servicii energetice performante personalului Facultății de Energetică. Contribuie de asemenea la dezvoltarea bazei de cercetare și didactice pentru studenții într-un domeniu de interes european.
Sistemul dezvoltat în cadrul proiectului reprezintă un exemplu de bune practici, cu caracter inovativ pentru municipalități, societăți care asigură servicii de alimentare cu căldură a localităților, ca potențiali utilizatori, dar și pentru institutele de proiectare și producătorii de echipamente, care pot beneficia de experiența dobândită în cadrul proiectului pentru optimizarea soluțiilor tehnologice oferite. S-au creat totodată premisele dezvoltării unor noi proiecte în domeniul alimentării cu căldură performante, utilizând surse regenerabile.

Cifre esențiale:
● Perioada derulare proiect: 1 octombrie 2019 – 31 martie 2023
● Număr parteneri: 22
● Număr țări participante: 9
● Buget total proiect: 14,973 mil EUR
● Buget UPB: 1,276 mil EUR
● Echipa UPB: 15 cercetători și asistenți cercetare

Rezultate parțiale

În dezvoltarea proiectului (perioada octombrie 2019 - octombrie 2021), în cadrul celor 8 pachete de lucru ale proiectului, UPB a parcurs următoarele etape:
● Evaluarea situației existente privind alimentarea cu energie termică a clădirii ENc (clădirea de studiu) și oportunitatea implementării unui nou sistem de alimentare cu căldură și frig utilizând surse regenerabile de energie – Audit energetic (clădire, sistem centralizat UPB de alimentare cu căldură).
● Studiu de fezabilitate privind implementarea unui sistem hibrid de alimentare cu căldură și frig utilizând surse regenerabile de energie (analiză energetică, tehnico-economică a diferitelor soluții tehnologice, analiza impactului asupra mediului, studiu de piață echipamente, selectarea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic).
● Simulări numerice în regim static și dinamic pentru generarea unei arhitecturi optime a sistemului hibrid, stabilirea regimurilor și scenariilor optime de funcționare.
● Suport științific și tehnic pentru partenerul tehnologic (ISPE) pentru realizarea proiectului tehnic.
● Lucrări pentru pregătirea implementării investiției (caiete de sarcini, achiziții, contractări, pregătirea locațiilor pentru lucrările de montaj, obținerea de acorduri și avize).
● Elaborarea unei strategii de operare și monitorizare a funcționării sistemului hibrid.
● Lucrări de instalare și montaj sistem hibrid (în derulare – cu termen de finalizare 15 decembrie 2021).

În paralel cu etapele detaliate menționate, aferente implementării efective a proiectului pilot din București, echipa de cercetare din cadrul Facultății de Energetică a fost implicată în activitățile suport unitare ale consorțiului:
● Elaborarea indicatorilor de performanță (energetică, economică, de mediu, sociali) pe baza cărora se vor monitoriza rezultatele implementării tehnologiilor și demonstratoarelor dezvoltate în cadrul proiectului.
● Aplicarea metodologiei LEAN în implementarea proiectelor pilot.
● Generarea modelelor de business (cu particularitățile mediului socio-economic din fiecare stat).
● Generarea sistemului integrat de digitalizare a demonstratorului.
O parte din rezultatele obținute de echipa UPB au fost diseminate prin publicarea unui număr de 9 articole științifice în reviste de specialitate și proceedings-uri ale unor conferințe internaționale din domeniu, precum și prin participarea la conferințe și workshop-uri în tematica proiectului. Activitatea de publicare se va intensifica odată cu obținerea primelor rezultate experimentale după punerea în funcțiune a demonstratorului.

Pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2023 (cu o eventuală prelungire de cca 6 luni) foaia de parcurs prevede:
● Finalizarea lucrărilor de instalare și montaj.
● Punerea în funcțiune/Testarea funcționării/Efectuarea reglajelor.
● Monitorizarea funcționării (parametrii, scenarii și regimuri de funcționare, indicatori de performanță, analiza ciclului de viață).
Caracterul multi și interdisciplinar, complexitatea activităților desfășurate în cadrul proiectului WEDISTRICT, colaborarea directă cu echipele celor 22 de parteneri din 9 țări au constituit o experiență unică pentru echipa de cercetători din cadrul Facultății de Energetică și au condus la dezvoltarea profesională în domeniile cercetării aplicative desfășurate.
La nivel național, în perspectiva Strategiei energetice a României până în 2030, și pe termen lung până în 2050, proiectul în care UPB este implicată contribuie la intensificarea utilizării energiei produse din surse regenerabile, a promovării producerii energiei durabile la prețuri accesibile, precum și la dezvoltări tehnologice și inovative în domeniu.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite