Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare de excelență īn bioeconomie și īn domeniile conexe la ICECHIM - Next-Bexcel

21 Septembrie 2022Cu o tradiție de peste șapte decenii, manifestată prin activități de cercetare de o înaltă ținută academică în domeniile chimie și inginerie chimică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București (www.icechim.ro) s-a afirmat în ultimii ani și drept unul dintre promotorii principiilor bioeconomiei, dezvoltând soluții inovative specifice acestui domeniu.

Astfel, dacă proiectul „Creșterea potențialului cercetării și inovării din INCDCP-ICECHIM în domeniul tehnologiilor-cheie inovative inter-disciplinare și trans-sectoriale”, finanțat în cadrul competiției "Proiecte de finanțare a excelenței în CDI" (componentă a Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare 2015-2020 - PNCDI III) - s-a adresat domeniului tehnologiilor emergente, propunerea de proiect „Susținerea competitivității și excelenței cercetării șiinovării din INCDCP-ICECHIM în domeniulbioeconomiei și în domeniile conexe - Next-Bexcel”, finanțată în urma competiției organizată de Ministerul Cercetării, InovăriișiDigitalizării în anul 2021, se adresează domeniului bioeconomiei.
Proiectul Next-Bexcel urmărește creșterea performanțelor ICECHIM în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe, susținerea și dezvoltarea de competențe de cercetare în acest domeniu, precum și dezvoltarea capacității instituționale pe următoarele direcții: valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare; acordarea de suport științific de înalt nivel în domenii prioritare; inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic, public și privat; creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional.
Domeniul bioeconomiei reprezintă în ICECHIM un exemplu de succes de coagulare a direcțiilor tradiționale de cercetare (bioresurse și biotehnologii, pe de o parte, respectiv nanoștiințe și nanotehnologii, pe de altă parte) pentru dezvoltarea unei abordări trans-disciplinare, utilizând procedee integrate, destinate închiderii lanțurilor valorice din economie.
Tot în acest domeniu este de menționat parteneriatul special coordonat de ICECHIM dedicat Infrastructurii inter-regionale de cercetare trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN, inclusă din 2017 pe Roadmap-ul Infrastructurilor de cercetare naționale. Această infrastructură urmărește corelarea infrastructurilor de cercetare existente la cei 5 parteneri (ICECHIM Bucuresti; Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași; Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice din București și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), pe modelul European Research Infrastructure Consortium, ca infrastructură de cercetare open-access.Plecând de la aceste premise, proiectul Next-BExcel, ca parte integrantă a planului de dezvoltare instituțională, și-a propus creșterea performanței instituționale a ICECHIM pentru consolidarea poziției asumate de institut de cercetare de referință la nivel național, competitiv la nivel european, în acest scop urmărindu-se atingerea unor obiective specifice:
◆ Consolidarea unor direcții de cercetare de vârf, în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe;
◆ Formarea de specialiști cu grad înalt de calificare în domeniile țintă;
◆ Integrarea specialiștilor în echipe multidisciplinare de cercetare de excelență;
◆ Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității;
◆ Promovarea instituțională pentru atragerea de capital uman.
Consolidarea unor direcții de cercetare de vârf, în domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe presupune optimizarea bazei materiale existente prin achiziționare de echipamente de înaltă performanță, consumabile necesare funcționării acestora, întreținerea și repararea unor spații de lucru, laboratoare și echipamente, creând premisele unei alocări judicioase și coerente a viitoarelor investiții pentru susținerea infrastructurii. În această direcție a fost achiziționată o primă serie de echipamente de cercetare, incluzând un microscop electronic de scanare, un sistem de determinare a potențialului metanogen și un sistem electrochimic multi-modular. Echipamentele achiziționate vor fi incluse în infrastructurile de cercetare existente la nivelul institutului, fiind supuse unei politici open-access.Formarea de specialiști cu grad înalt de calificare în direcțiile țintă
contribuie la îmbunătățirea performanței instituționale a INCDCP-ICECHIM prin creșterea competențelor CDI ale specialiștilor în domeniile țintă și optimizarea politicii de resurse umane, pentru creșterea masei critice de cercetători care să asigure succesul cercetării. Astfel, în cadrul proiectului Next-BExcel vor fi acordate în sistem competitiv granturi interne de cercetare și granturi de mobilități în laboratoare sau centre de excelență (atât pentru tinerii cercetători, cât și pentru cercetătorii cu experiență), dar va fi susținut în continuare și accesul la biblioteci/arhive/baze de date internaționale.
Rezultatele generate de realizarea obiectivului vor fi reprezentate în special de: creșterea numărului de articole științifice publicate în reviste indexate ISI cu impact ridicat (Q1/top 10%); creșterea numărului de publicații în regim open-access; creșterea numărului de brevete solicitate la nivel național/internațional; dezvoltarea unor direcții de cercetare care să atragă cercetători afirmați, inclusiv din străinătate; inițierea unor colaborări internaționale în vederea realizării unor parteneriate de lungă durată (prin mobilitățile cercetătorilor seniori); susținerea tinerilor cercetători, în special a celor angajați în cadrul proiectelor PCCDI; specializări/competențe noi de cercetare obținute prin intermediul granturilor de mobilități; creșterea vizibilității naționale/internaționale a ICECHIM.

Integrarea specialiștilor în echipe multidisciplinare de cercetare de excelență
- realizarea primelor două obiective creează cadrul favorabil integrării specialiștilor formați în echipe multidisciplinare ale căror competențe, nivel de performanță și competitivitate se pot redefini conform cerințelor mediului economic/societal.

Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilități
- sunt avute în vedere următoarele activități: intensificarea colaborărilor cu mediul privat (dezvoltarea unor noi forme de cooperare, inclusiv de tipul contractelor de colaborare pe teme ce abordează diversele aspecte ale bioeconomiei); intensificarea colaborărilor cu autoritățile pentru a răspunde unor solicitări punctuale/generale/strategice; identificarea oportunităților de valorificare sau implementare a rezultatelor cercetărilor prin scalare, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic etc. Obiectivul va fi atins și prin realizarea de întâlniri între reprezentanții mediului academic/cercetare/industrie/societate din sectorul public/privat pentru a identifica oportunități de valorificare, implementare sau exploatare a rezultatelor cercetărilor. Aceste întâlniri vor fi întreprinse în scopul îmbunătățirii comunicării și colaborării dintre actorii implicați, precum și pentru creșterea gradului de conștientizare la nivelul publicului larg/societății a importanței și beneficiilor activităților de cercetare-dezvoltare.Promovarea instituțională pentru atragerea de capital uman
prevede formarea de specialiști în domeniile de vârf; facilitarea inserției în ICECHIM a cercetătorilor aflați în diferite stagii ale carierei; găzduirea de stagii de practică pentru studenți/stagii doctorale pentru doctoranzi ai universităților partenere; diseminarea rezultatelor prin pagina web a proiectului, social-media, newsletter, organizarea workshop-ului NeXT-Chem/participarea la manifestări științifice.
Abordarea strategiilor și politica de resurse umane din ICECHIM sunt fundamentate pe obiectivele unei instituții axate pe excelență și cu management bazat pe competitivitate, care constituie garanțiile dezvoltării unui institut de cercetare al secolului XXI, având la bază un personal cu pregătire de înaltă ținută, motivat și de tradiția și prestigiul ICECHIM
Implementarea obiectivelor proiectului Next-Bexcel, în sinergie cu celelalte proiecte ale institutului, va conduce la consolidarea poziției ICECHIM ca actor cheie în cercetarea de excelență și formarea de specialiști CDI.n

***
Prezentul articol este publicat în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare- dezvoltare, Subprogramul
1.2 – Performanța instituțională - Proiecte de finanțare a excelenței CDI, Contract nr.15PFE/30.12.2021 Next-BExcel.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite