Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

O Misiune posibilă…

19 Octombrie 2022În fața unor probleme și provocări multiple, cu implicații sociale și economice semnificative, solidaritatea, cooperarea, acțiunea comună și concertată devin un imperativ. Pentru a răspunde acestei necesități, Uniunea Europeană și-a asumat misiunea de a crea cadrul de cercetare-inovare care să conducă, până în 2030, la o societate și o economie reziliente și sustenabile. Pentru aceasta, au fost lansate cinci programe de cercetare-dezvoltare-inovare, Misiuni UE, în cinci domenii prioritare. La rândul său, România susține misiunea și misiunile europene prin Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, Planul Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI) IV (2022-2027) și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), instrumente coordonate de instituții naționale cu atribuții în domeniile de interes.Trecem prin provocări globale fără precedent: condiții meteorologice extreme, dezastre naturale provocate de schimbări climatice, criza de biodiversitate (și transformări privind serviciile ecosistemice), pandemia COVID-19, sănătate, crize financiare și economice, deplasări de populații cauzate de diferite războaie, cu probleme socio-economice de mari proporții. Aceste provocări nu au apărut recent, și nu dintr-o dată. Ultimii câțiva ani, însă, au adus acumularea și suprapunerea atât a crizelor, cât și a efectelor acestora, evidențiind necesitatea solidarității, cooperării la nivel individual, național și european.
Începând din 2020, Uniunea Europeană a recunoscut nevoia unei abordări coordonate și incluzive, începând pregătirea unor politici și acțiuni la nivel european care să răspundă problemelor societale și cu implicații în economie. Una din direcțiile de acțiune în acest sens este cercetarea-inovarea. În 2020, Parlamentul European și Consiliul UE au mandatat Comisia Europeană pentru a introduce direct un nou mod de lucru în domeniile politice, domeniile de expertiză și știință, implicarea cu companiile, comunitățile locale și comunitatea de cercetare – inovare. Acest nou mod de lucru s-a concretizat în stabilirea unor domenii prioritare de acțiune la nivel european și crearea unor programe de lucru dedicate acestor domenii: Misiunile UE.
Pornind de la studii de foresight și analize sistematice realizate în 2020 și 2021, Comisia Europeană a concluzionat că este necesar un nou tip de politică de cercetare și inovare, ambițioasă prin obiective și ținte propuse, inspirațională și incluzivă, care să abordeze provocările societale și să reconecteze cetățenii cu Uniunea Europeană: „Aceasta este șansa noastră de a lucra împreună pentru un viitor sănătos, verde și digital. Aceasta este misiunea noastră” (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on EU Missions, Sept. 2021 https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-missions_en).
Misiunile UE pornesc de la ideea că provocările societale complexe necesită un efort coordonat în întreaga Europă pentru a avea impact. Ele aduc în prim-plan faptul că, pentru realizarea acestor obiective ambițioase propuse de Comisia Europeană, sunt necesare politici și instrumente de cercetare-inovare mult mai cuprinzătoare pe diferite paliere: actori societali, comunități academice și de inovare, mediu de afaceri, antreprenori și investitori publici și privați, autorități locale, regionale și naționale, țări membre ale UE. Misiunile vor putea oferi rezultate printr-un nou rol pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont Europa, combinat cu o abordare coordonată, integrală și o nouă relație cu cetățenii. De altfel, un element deosebit de critic al misiunilor UE, conform documentelor Comisie Europene, va fi acela de a ajunge la comunitățile locale și de a implica cetățenii, pentru a se asigura că există adoptarea de către societate a acestor noi soluții și abordări și pentru a crea un impact real și de durată.

Misiunile UE sunt concepute pentru a face lucrurile diferit. Ele reprezintă un mod inovator de a lucra împreună, de a aborda provocări complexe și de a îmbunătăți viețile cetățenilor din Europa și din afara ei.
Obiectivele Misiunilor UE și ținta acestora de a obține rezultate până în 2030 oferă posibilitatea colaborării trans-naționale și inter-sectoriale, precum și complementarități și sinergii între comunități (academice, de inovare, sociale) și autorități publice locale și regionale.

Misiunile sprijină direct priorități UE, precum European Green Deal, Europe’s Beating Cancer Plan, o economie care funcționează pentru oameni, Noul Bauhaus european (https://europa.eu/neweuropean-bauhaus/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_EN_ACT.pdf), conceput pentru a accelera procesul de transformare a locurilor în care trăim și stilurile noastre de viață, pentru o calitate mai durabilă, incluzivă și îmbunătățită a vieții), precum și Agenda reînnoită a UE privind competitivitatea industrială, Programul Spațial European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite.
În 2021, Comisia Europeană a lansat cinci Misiuni UE, integrate în programul-cadru pentru cercetare-inovare Orizont Europa (2021-2027) și anume:
Adaptarea la schimbările climatice: sprijinirea a cel puțin 150 de regiuni și comunități europene pentru a deveni rezistente la schimbările climatice până în 2030.
Această misiune va sprijini regiunile europene să fie pregătite pentru schimbări inevitabile și evenimente extreme și pentru a împărtăși experiențe și soluții pentru a preveni pierderea de vieți și mijloace de trai cauzate de dezastre naturale.
Cancer: îmbunătățirea vieții a peste 3 milioane de oameni până în 2030 prin prevenire, diagnostic și vindecare pentru cei afectați de cancer, inclusiv familiile lor.
Misiunea va sprijini statele membre, regiunile și comunitățile în combaterea cancerului, cu atât mai mult în lumina efectului perturbator al pandemiei de
COVID-19. Misiunea va pune cetățenii,
inclusiv pacienții, în centrul cercetării și inovării, iar cercetarea și inovarea în centrul dezvoltarea politicii de sănătate.
Restaurarea oceanelor și apelor
: Schimbările provocate de om, dar și de climă, expun oceanele și apele unui risc extrem.
Misiunea va contribui la atingerea obiectivelor UE de a proteja 30% din suprafața maritimă a UE, precum și de refacere a ecosistemului marin și a 25.000 km de râuri cu curgere liberă, prin prevenirea și eliminarea poluării, cu obiective de economie neutră din punct de vedere climatic și emisii maritime nete zero până în 2030.
100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic: orașele joacă un rol esențial în adaptarea la schimbările climatice. Cel puțin 100 de orașe vor fi sprijinite pentru a deveni neutre din punct de vedere climatic până în 2030, în strânsă cooperare cu cetățenii.
Misiunea se va concentra pe implementarea și monitorizarea soluțiilor inovatoare și digitale pentru atingerea neutralității climatice, va conduce la inovarea climatică și va demonstra soluții de reducere a emisiilor de carbon.Un acord de sol pentru Europa: 100 de laboratoare vii și centre-poli de excelență vor fi sprijinite pentru a conduce tranziția către soluri sănătoase până în 2030.
Misiunea va implica cetățenii și comunitățile locale și va crea parteneriate eficiente în sectoare și regiuni pentru a proteja și reface solurile din Europa și dincolo de acestea.
Pentru implementarea celor cinci misiuni, Comisia Europeană alocă 1,89 miliarde de euro prin programul Orizont Europa pentru perioada 2021-2023. Primul tranșă de finanțare a fost efectuată în 2021. Cel târziu în 2023, Comisia Europeană va efectua o evaluare a celor cinci misiuni și a nevoilor financiare viitoare.

Misiunile UE: Un nou rol pentru cercetare și inovare
Domeniul de aplicare al misiunilor depășește cu mult cadrul unui singur proiect de cercetare. Obiectivul fiecărei misiuni se bazează pe un portofoliu de acțiuni de cercetare și inovare, care include cercetarea fundamentală și aplicată, în diferite sectoare și domenii. Misiunile pun accent pe demonstrarea, extinderea și replicarea soluțiilor existente și a celor nou create, inclusiv inovații sociale, astfel încât rezultatele să fie personalizate nevoilor concrete ale circumstanțelor locale. Mai mult, cercetarea incrementală nu este suficientă. Pentru a răspunde eficient acestor provocări, este necesară o cercetare disruptivă (groundbreaking), asumarea de riscuri, acceptarea eșecului, concepte și abordări neconvenționale, experimentare, colaborare deschisă, incluzivă și inovatoare, cu accent pe impact social. În acest context, Misiunile UE combină nevoia de investiții publice și sociale, precum și investiții private, pentru găsirea de soluții multiple unor probleme complexe. Este susținută astfel implicarea unor diferite tipuri și configurații de organizații publice și private, comunități și autorități publice, dar este subliniat rolul cheie al instituțiilor de educație și formare în dezvoltarea talentelor, cunoștințelor și a aptitudinilor, stimularea competențelor și carierei cercetătorilor pentru dezvoltarea unor abordări noi în cercetare-inovare.

O abordare all-in
Misiunile UE recunosc că provocările societale, cu implicații economice majore, necesită o abordare cuprinzătoare, integrată, care transcende granițele politicilor, programelor și diferitelor niveluri de guvernare. Misiunile UE facilitează o astfel de abordare prin capacitatea de a aduna toți actorii – diferite niveluri de guvernare, cercetători și inovatori, instituții de învățământ, întreprinderi mici și mari, investitori și societatea civilă – pentru realizarea obiectivelor concrete stabilite de fiecare Misiune. Pentru a coordona dezvoltarea planurilor de implementare ale Misiunilor UE, a fost creat un model de guvernanță al Comisiei Europene dedicat identificării sinergiilor în sprijinul obiectivelor fiecărei misiuni (Mission Boards și Consiliu Științific). Implicarea statelor membre și a țărilor asociate este esențială în realizarea scopului misiunilor, prin strategii naționale de cercetare-inovare care reflectă și integrează principiile și obiectivele Misiunilor EU. De asemenea, sunt avute în vedere complementarități cu strategiile regionale de specializare inteligentă, pentru a contribui la reducerea decalajului de inovare dintre statele membre și regiunile UE, cu sprijinul Comitetului Regiunilor.

Misiunile UE facilitează învățarea și experimentarea comună în întreaga Europă, schimbul de experiențe și bune practici, prin mobilizarea comunităților și guvernelor.
Implicarea activă a statelor membre, regiuni, autorități locale, cercetători, inovatori, sectorul privat, cetățeni, societatea civilă și investitorii este un factor critic de succes pentru fiecare Misiune UE.


O nouă relație cu cetățenii
Un element nou important al Misiunilor UE este modul în care se implică oamenii în general, și în special tinerii, comunitățile și partenerii sociali. Conceptul de „misiune europeană” regândește modul în care cetățenii pot contribui la formarea, implementarea și monitorizarea politicilor și soluțiilor care pot face o diferență pozitivă în viața lor. Misiunile UE propun o nouă modalitate de a găsi soluții, menită să o facă mai ușor și mai atractivă pentru ca oamenii să se implice.
Inovarea socială și activitățile științifice ale cetățenilor („citizen science”) au un potențial important de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărei misiuni pe parcursul ciclului de viață al misiunilor. De exemplu:
• Misiunea Adaptarea la Schimbările Climatice va sprijini regiunile participante în consultanță și implicând direct cetățenii, autoritățile și întreprinderile în vederea pregătirii planurilor regionale de risc climatic și activități de transformare pozitivă.
• În misiunea 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030, orașele selectate vor implica cetățenii în elaborarea „Contractelor de orașe climatice” pentru a ajuta la atingerea neutralității climatice până în 2030. Implicarea activă a cetățenilor prin demersuri organizate la nivel local va continua pe parcursul implementării acestei misiunii, acordând atenție drepturilor de proprietate intelectuală și legitimității acțiunilor pe care autoritățile locale le lansează.

Instrumente suport pe plan național
România, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) sprijină implementarea misiunilor europene la nivel național prin Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, Planul Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI) IV (2022-2027) și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Planul Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI) IV (https://uefiscdi.gov.ro/public/cat/29/legislatie-cdi), 2022-2027, în programul Provocări, a introdus un subprogram nou, „Misiuni naționale”, din nevoia de a răspunde concret provocărilor actuale, pentru a contribui la implementarea misiunilor europene, dar și pentru a sprijini interese tematice naționale. O Misiune națională reprezintă o provocare societală, clar delimitată tematic, pentru care se așteaptă ca un set relativ larg de proiecte de cercetare-dezvoltare să contribuie la atingerea unor indicatori țintă specifici. PNCDI IV, prin subprogramul „Misiuni naționale”, susține crearea și dezvoltarea atât a unor misiuni naționale corespunzătoare tematic misiunilor europene („mirror missions”), cât și a unor misiuni concentrate tematic pe priorități naționale („micro misiuni”).
Misiunile naționale trebuie să fie corelate cu Agenda Strategică de Cercetare (2022-2027) și/sau cu misiunile europene, urmărindu-se de fiecare dată complementaritatea/sinergia cu alte mecanisme de finanțare asociate acestor teme. Identificarea misiunilor naționale se realizează prin consultări dedicate, organizate de către autoritatea de cercetare și/sau studii de oportunitate.
Bugetul tipic al unei Misiuni naționale este de ordinul a zeci de milioane euro pentru un interval de 5-7 ani. Bugetul unei destinații se distribuie prin competiții periodice, deschise, de proiecte. Finanțarea unei misiuni se va realiza prin competiții deschise pentru tipuri de proiecte existente la nivelul PNCDI IV.
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Componenta 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltareși Inovare, are prevăzută investiția I5– Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență (https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare), care vizează crearea, operaționalizarea și dezvoltarea a cinci Centre de Competență la nivel național prin constituirea de parteneriate public-privat pentru a crea masa critică, interdisciplinaritatea și competențele necesare adresării provocărilor societale asociate celor cinci misiuni UE din cadrul Orizont Europa. De asemenea, Centrele de Competență urmăresc să adreseze și fragmentarea tematică existentă la nivelul sistemului național CDI și reprezintă un instrument de tip rețea de excelență pentru creșterea șanselor de succes la misiunile UE din cadrul Orizont Europa.
În vara 2022, MCID a înființat MirrorMission Cities Hub Romania (M100), găzduit de UEFISCDI (https://uefiscdi.gov.ro/news-trei-orase-primarii-din-romania-selectate-in-misiunea-100-de-orase-inteligente-si-neutre-climatic-pana-in-2030). Trei orașe/primării din România selectate în Misiunea 100 de orașe inteligente și neutre climatic până în 2030: Primăria Sectorului 2 București, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Primăria Municipiului Suceava.
Acest hub funcționează în cadrul rețelei europene CapaCITIES, cu scopul de a conecta și facilita dialogul între autoritățile naționale, regionale și locale, precum și între alți actori implicați în procesul de susținere a orașelor pentru atingerea obiectivelor de neutralitate climatică. Ghidându-se după principiul „no city left behind”, M100 urmărește să faciliteze accesul tuturor orașelor care doresc să se angajeze în lupta contra schimbărilor climatice la exercițiile de tip „mutual learning” și la schimbul de experiență care vor fi găzduite de hub-ul național, în cadrul rețelei europene CapaCITIES.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite