Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

USAMV București, pași siguri pe un sol fertil academic

01 August 2023Una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din România, ce capitalizează o istorie de peste 170 de ani, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) își consolidează și rafinează propria identitate pe baza unicității și consistenței ofertei științifice și educaționale. Descoperim importanța științelor agricole și veterinare, a învățământului de profil în context actual, provocările cu care se confruntă domeniul și gândirea strategică definitorie pentru evoluția USAMV București în compania rectorului său, prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu.

Ne întâlnim la scurt timp după încheierea Conferinţei Agriculture for Life, Life for Agriculture 2023, evenimentul emblematic al Universității, devenit un hub internaţional de cunoştinţe şi noutăţi din domeniul ştiinţelor vieţii. Cea de-a 12-a ediţie a pus accentul pe ideea de întărire a cooperării, pe identificarea de noi direcţii de materializare a unor iniţiative şi proiecte ştiinţifice comune. Care au fost pe această linie concluziile întâlnirii dintre conducerea USAMV Bucureşti şi invitaţii prezenţi la eveniment? Cum explicaţi necesitatea creşterii internaţionalizării colaborărilor ştiinţifice?
Într-adevar, ne dorim mult să devenim un punct focal în diseminarea cunoșterii legată de un domeniu impresionant de vast, așa cum este domeniul științelor vieții. Universitatea noastră este ușor diferită de celelalte universitați de profil din țară, în sensul că, da, ne asemănăm prin faptul că toți avem facultăți de Agricultură, de Horticultură, de Ingineria produselor agroalimentare și de Medicină Veterinară, dar în universitatea noastră avem și facultăți de Îmbunătățiri funciare/Inginerie civilă, cadastru/geodezie și mediu, de Biotehnologii, dar și de Management, agroturism și dezvoltare rurală. Paleta preocupărilor noastre cuprinde arii extinse de interes științific și de aceea Conferința Agriculture for Life, Life for Agriculture, aflată anul acesta la cea de-a douăsprezecea ediție, aduce anual în campusul nostru un număr impresionant de participanți. Este o onoare pentru noi, dar și o mândrie să găzduim un eveniment care, în mod evident, consolidează colaborări științifice mai vechi, dar care deschide mereu porți pentru noi cooperări. La această ediție a Conferinței am avut peste 2.000 de autori/participanți din 43 de țări, fiind reprezentate peste 200 de universități alături de peste 100 de institute de cercetare și zeci de companii, consolidând legatura cu mediul economic și componenta aplicativă a activităților de cercetare. Suntem deschiși pentru schimbul de cunoaștere, pentru experințe multiple, pentru perspective noi, pentru multiculturalism și pentru crearea permanentă de legături cu mediul universitar și economic. Doar așa putem progresa, hrănindu-ne permanent curiozitățile științifice și fiind permanent interconectați între noi, cei cu preocupări comune sau conexe. Doar așa putem deveni mai de folos pentru societate și, bineînțeles, mai instruiți pentru studenții noștri care trebuie să-și lărgească orizonturile și să-și îndrăgească meseria pe care au ales-o! Internaționalizarea nu o privim neapărat ca pe o globalizare. Este foarte important să ne consolidăm identitatea proprie, dar asta nu ne împiedică să cooperam și să evoluăm, ci dimpotrivă! Schimbul de cunoaștere însă trebuie să curgă nestăvilit; nu văd altă cale de progres.

Participarea foarte numeroasă este şi un semn al maturizării şi consacrării internaţionale a Conferinţei. Ce rol a ajuns să ocupe A4Life la nivelul comunităţii cercetătorilor dedicaţi ştiinţelor vieţii şi în rândul evenimentelor de profil relevante pe plan mondial? Prin ce se distinge în raport cu manifestări academice similare din Europa sau de pe alte continente?
Conferințele internaționale sunt evenimente de mare anvergură. Astfel de evenimente reunesc nu doar oameni de știință care-și împărtășesc rezultatele lor, ci ele sunt un adevărat incubator de idei, generator de parteneriate din care se nasc proiecte noi, cooperări de durată, iar apoi apar tehnologii noi și linii de dezvoltare pe care uneori este dificil să le anticipezi.
Pentru a vă răspunde prin ce se distinge în raport cu alte conferinţe similare, dincolo de specificul unei universităţi cu peste 170 de ani de realizări în domeniu, foarte puţine sunt manifestările internaţionale care oferă oportunitatea publicării lucrărilor în 8 jurnalele științifice prestigioase, dintre care nu mai puţin de 6 jurnale sunt cotate Web of Science, cu factor de impact atribuit. Aceasta se constituie pentru participanţii A4Life într-o oportunitate rară nu numai în domeniu, dar şi în raport cu alte conferinţe internaţionale prestigioase organizate în orice alte domenii, în Europa sau pe alte continente.
Pe de altă parte, după 12 ani, conferința A4Life este în curs de maturizare; preocuparea pentru o foarte bună organizare a fost o prioritate pentru noi încă de la bun început. A4Life se mândrește cu identificarea sa drept „reuniune anuală a cercetătorilor internaționali în domeniu“. Unii dintre oaspeții noștri ne calcă pragul în fiecare an și revin mereu cu la fel de mult interes. Deoarece i-am obișnuit cu teme interesante, evenimente surpriză și standarde de top în materie de organizare, participanții știu deja că vor găsi an de an, alături de nivelul ştiinţific ridicat al conferinţei, şi evenimente socio-culturale conexe memorabile. Anul acesta participanţii s-au putut bucura, spre exemplu, de o prezentare/degustare de vinuri româneşti produse de USAMV Bucureşti. Participarea unor invitați speciali, precum Huub Lelieveld, președintele Global Harmonization Iniţiative, Oscar Vicente, vicepreședintele European Biotechnology Thematic Network Association sau Milen Georgiev, conducătorul Laboratorului de Metabolomică din cadrul Institutului Bulgar de Microbiologie, şi mulţi alţii, reprezintă confirmări ale caracterului generator de echipe internaţionale de cercetare încă de la prima ediţie A4Life, din anul 2012 și până acum.Infrastructura de cercetare impresionantă creată în cadrul USAMV Bucureşti de-a lungul timpului este vectorul cheie în dezvoltarea de proiecte şi parteneriate de referinţă. Vă invit să readuceți în atenţie complexitatea şi unicitatea acestei infrastructuri.

USAMV Bucureşti are şansa de a se regăsi printre universităţile româneşti care beneficiază de un bogat patrimoniu, menit să ofere condiţii favorabile optimizării procesului de învăţământ şi corelării acestuia cu realităţile din mediul economic. Activitatea de cercetare ştiinţifică dispune de posibilitatea de aplicare şi validare a rezultatelor ştiinţifice în institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare proprii în domeniul agriculturii (Moara Domnească) sau al pomiculturii şi viticulturii (Pietroasa – Istrița). Colectivele de cercetare ştiinţifică sunt coagulate în jurul unor centre de cercetare precum Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare – HORTINVEST & sera-bloc pentru cercetare, Centre de cercetare pentru Agricultură durabilă, Pomicultură integrată, Medicină comparată, Diagnosticul și terapia bolilor la animale, Inginerie rurală și protecția mediului, Oncologie comparată, Biotehnologii microbiene - BIOTEHGEN, Management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală sau Biochimie aplicată și biotehnologie – BIOTEHNOL. Alături de aceste centre de cercetare, infrastructura USAMV Bucureşti este completată de zeci de laboratoare de cercetare, precum Laboratorul interdisciplinar pentru modelare şi studiul transportului şi acumulării metalelor grele, Microbiologie aplicată, Genetică și inginerie genetică, Oenologie; Control și expertiză alimentară, GIS, Fotogrammetrie, Teledetecție și cartarea solului, Pedologie, Management deşeuri, Toxicologie, Parazitologie, etc.

USAMV București sădește seminţe pentru viitor, educând şi formând generaţiile viitoare pentru a avea grijă de viaţă, de planetă pe care trăim, de maximizarea potențialului smart agriculture. Cercetarea rafinează acest efort şi aduce plusvaloarea cea mai ridicată în lanţul cunoaşterii şi al evoluţiei. Ce rol ocupă cercetarea în strategia de dezvoltare a universității pe care o conduceți?
USAMV București a transformat într-o constantă eforturile de integrare a procesului de învăţământ cu activitatea de cercetare ştiinţifică, urmărind implicarea studenţilor şi doctoranzilor alături de cadre didactice şi cercetători. Obiectivul strategic constă în dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil unei activităţi ştiinţifice performante, pentru creşterea capacităţii colectivelor de cercetare în a elabora proiecte puternic fundamentate ştiinţific, cu şanse reale de succes în competiţiile interne şi internaţionale. Dezvoltarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de educaţie şi cercetare, precum şi cu agenţi economici, dezvoltarea infrastructurii de cercetare și îmbunătăţirea managementului cercetării, creşterea vizibilităţii şi impactului activităţii ştiinţifice se constituie în importante obiective strategice subsecvente. USAMV Bucureşti se pune astfel în acord cu tendinţele de evoluţie a sistemului de cercetare în domeniul agricol la nivel Uniunii Europene, sub influenţa noului context generat de programul Orizont Europa, a strategiei UE privind bioeconomia şi a reformei politicii agricole comune (PAC). Parteneriatele europene pentru inovare (EIP), noul mecanism de implementare al fondurilor structurale sau strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) sunt de asemenea elemente ce stau la baza strategiei USAMV Bucureşti de susţinere şi dezvoltare a cercetării ştiinţifice.
USAMV Bucureşti are o importantă misiune naţională, ce răspunde unor noi nevoi strategice de dezvoltare economică şi socială, aferente unui nou ciclu. Cum aţi reuşit să vă racordaţi la provocările SNCISI 2022-2027 pe cele două paliere reprezentative: pe de o parte Agenda Strategică de Cercetare - obiectivele societale asociate domeniului Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu - şi,pede altă parte, priorităţile Bioeconomiei ca domeniu de specializare inteligenta, cuscopul dezvoltării ecosistemelor de inovare regionale şi naţionale şi stimulării creşterii economice?

Obiectivele și direcțiile de acțiune în domeniul cercetării, inovării şi antreprenoriatului urmărite de USAMV București sunt în deplin acord cu cele ale programului de cercetare al UE pentru perioada 2021-2027, Orizont Europa, cu scopul abordării provocărilor structurale de dezvoltare inteligentă prin promovarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare, de dezvoltare durabilă prin promovarea unei economii mai eficiente, mai verzi şi înalt competitive şi de dezvoltare favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu un înalt grad de ocupare a forţei de muncă, care să asigure coeziune economică, socială şi teritorială. În acord cu priorităţile în domeniul Agriculturii 4.0, Ameliorării seminţelor şi raselor, Tehnologiilor pentru agricultură ecologică, agroecologie și silvicultură şi Alimente sigure și durabile, cercetarea în USAMV Bucureşti abordează o serie de tematici în domeniul securităţii și siguranței alimentare, protecţiei şi conservării mediului şi biodiversității, schimbărilor socio-economice din comunitățile rurale, gestionării peisajului și bunăstării animale, etc. Aceste tematici se constituie în tot atâtea provocări care necesită soluții noi, inovatoare pentru agricultură și impun transferul eficient al acestora către fermieri, servicii de consultanță și factori de decizie. Pentru a aborda problemele-cheie pentru societate este nevoie ca cercetarea științifică să-şi extindă orizontul și domeniul de aplicare, să capete un caracter integrativ, de multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate.
În acest context, USAMV București susţine şi promovează interdisciplinaritatea şi construirea de rețele puternice/consorții la nivel european, naţional şi regional. În acord cu prevederile Cartei universitare, misiunea USAMV București în domeniul cercetării constă în desfăşurarea de activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, proiectare, consultanţă, expertiză şi alte servicii şi activităţi de producţie sau creaţie specifice, în cadrul departamentelor, unităţilor proprii de cercetare şi producţie, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare şi cu reprezentanţi din mediul de afaceri din ţară ori din străinătate. Scopul major al acestor acțiuni este acela de a contribui la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific naţional şi mondial, la o formare adecvată a tinerelor generaţii în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă, la progresul agriculturii ca și ramură importantă a economiei româneşti şi la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural.

Ne aflăm la o răscruce de unde începe un proces complex de reformare a sistemului românesc de cercetare-inovare pentru a face faţă provocărilor secolului XXI. Organizaţiile de cercetare vor fi reevaluate, vor putea fuziona, forma consorţii CDI sau vor trece în coordonarea universităţilor. Cum vă poziţionaţi faţă de aceste transformări?
În orice stat cu performanţe notabile în domeniul ştiinţei, sistemul de cercetare ştiinţifică este organic legat de sistemul de învăţământ superior. Nu există un alt mod de organizare de succes. Avantajele concentrării resurselor în domeniul cercetării ştiinţifice sunt mai mult decât evidente. În acelaşi timp, ţinând seama de dubla misiune a universităţilor româneşti - care alături de educaţie concentrează poate cele mai importante resurse de cercetare -, reevaluarea organizaţiilor de cercetare trebuie să se facă în acord cu sistemul de evaluare a performanței ştiinţifice a universităţilor româneşti, un sistem deja funcţional. Ar fi o eroare majoră să se reconfigureze pe cu totul alte baze reevaluarea organizațiilor de cercetare, anulându-se paşii importanţi făcuţi cu greu, în timp, în evaluarea indicatorilor de performanţă în cercetarea ştiinţifică universitară.
Comunitatea academică a USAMV București răspunde nevoii de reformare a sistemului românesc de cercetare- inovare prin susţinerea dezvoltării unei culturi centrate pe realizări ştiinţifice cu impact în mediul economic și social, precum şi prin racordarea la priorităţile europene şi internaţionale şi prin susţinerea participării la programe de pregătire continuă şi specializare a resurselor umane active în cercetare pe segmente specifice lanţ̦ului de inovare.
Din perspectiva USAMV Bucureşti pot fi abordate doar prin sinergie între domeniul universitar, cel de cercetare şi cel socio-economic direcţiile de cercetare de referinţă pe care le putem enumera: Agroecologia și biodiversitatea ecosistemelor terestre și acvatice; Conservarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale; Horticultura urbană; Sisteme de producție alimentară echitabile, sigure și sănătoase; Schimbările climatice şi echilibrul ecologic; Agricultura de precizie și tehnologiile inteligente; Gestionarea deșeurilor și a risipei de alimente; Surse regenerabile de energie; Bioeconomia și economia circulară; Produse, procese și tehnologii eco-inovative în cultura plantelor și în creșterea animalelor; Protecția și conservarea materialului biologic național; Sănătatea și bunăstarea animalelor; Siguranța și securitatea alimentară; Nutriţia, sănătatea animală şi sănătatea publică; Biotehnologii în industria alimentară, medicină veterinară, farmacie; Management, marketing și economia producției agricole; Management şi economia serviciilor în spațiul rural; Strategii şi politici pentru agricultură și dezvoltarea mediului rural.În această perioadă are loc Admiterea la cele șapte facultăți din cadrul USAMV București. Care sunt punctele forte ale ofertei educaționale și noutățile din acest an, atuurile care conving candidații să urmeze drumul formării în științele agronomice sau în medicină veterinară, pe o piață a muncii a cărei evoluție e greu de previzionat pe termen lung, dar și prin raportare la atractivitatea altor domenii/profesii?

USAMV București oferă aproape 70 de programe diferite de studii de licență şi master în cele șapte facultăți:Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.
,,Nimic nu este mai bun, mai util, mai dulce, nimic nu face pe om mai liber şi mai demn decât agricultura” (Cicero). Absolvenţii Facultății de Agricultură din cadrul USAMV București dobândesc competențe și calificări care răspund cerinţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural. Prin tradiție, Facultatea de Agricultură pregătește specialişti destinaţi cu prioritate domeniului culturilor de câmp, dar având o vocaţie mai largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor domeniilor producţiei agricole şi sectoarelor adiacente, şi anume: legumicultură, pomicultură, viticultură, zootehnie, conservarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole, managementul producţiei şi valorificării produselor agricole, managementul sistemelor agricole şi a mediului rural legat de acestea. Totodată, absolvenții sunt specialişti în agricultură durabilă, consultanță agricolă, ştiinţele solului și expertiza fondului funciar, protecţia agroecositemelor și expertiză fitosanitară, ameliorarea plantelor și producerea de sămânță, silvicultură, biologie, precum şi în domeniile conexe acestora. Absolvenții răspund cerințelor tot mai actuale legate de gestionarea şi exploatarea raţională a resurselor naturale, în primul rând solul şi apa, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, gestionarea şi protecţia sistemelor agricole şi gestionarea problemelor spaţiului rural. Absolvenții au deprinderea de a utiliza cele mai recente tehnologii, bazate pe folosirea unui material biologic performant, a unei dotări tehnice avansate și a unor inputuri care să asigure îndeplinirea obiectivelor de producție (cantitate și calitate) în condiţii de eficienţă economică şi în condiţiile reducerii efectelor dăunătoare/poluante ale activităţilor desfășurate asupra mediului.,,Omul care a lucrat o grădină simte că a făcut ceva pentru binele lumii’’ (Charles Dudley Warner). Obiectivul principal al Facultății de Horticultură îl constituie pregătirea specialiştilor în domeniullegumiculturii, floriculturii şi artei florale,arboriculturii ornamentale şi peisagisticii, pomiculturii, viticulturii şi vinificaţiei, în vederea integrării acestora în activităţi de producţie, cercetare, învăţământ, precum şi alte domenii conexe dictate de exigenţele impuse de economia de piaţă.
,,Nivelul de civilizație al unei națiuni este dat de atitudinea față de animale’’ (Mahatma Gandhi). Puternic ancorată în realităţile fiecărei etape parcurse, Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere formează specialişti cu pregătire superioară în domeniile de Zootehnie și Ingineria produselor alimentare.
,,Nu este important să știi dacă un animal are rațiune. Dar trebuie să știi că poate suferi pentru cel pe care îl consideră prieten’’ (Albert Schweitzer). Absolvenții Facultății de Medicină Veterinară dețin competențe în asistență medicală veterinară, consultanță veterinară de specialitate, creşterea şi selecția speciilor de animale de interes economic, consultanță de specialitate pentru animale de companie, bunăstare animală şi protecția mediului, biologie şi biochimie animală.
,,Nimic nu piere în natură, ci numai legăturile se schimbă, numai formele se mută; toate se rotesc într-un cerc veşnic. Elementele rămân tot aceleaşi” (George Barit). Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului are ca misiune fundamentală pregătirea unor specialişti care să răspundă într-o manieră eficientă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, în sectoare de activitate precum gestionarea fondului funciar, protecţia mediului, măsurători terestre şi cadastru, dezvoltare rurală, îmbunătățiri funciare șiingineria și managementul construcțiilor. Formarea asigurată în cadrul facultății corespunde cerințelor tot mai exigente de pe piața forței de muncă, asigurând astfel o dezvoltare durabilă în agricultură şi menţinerea atributelor specifice spaţiului rural românesc. Absolvenții dețin competențe în inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie şi management, inginerie geodezică.
,,Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Înţelepciunea reprezintă viaţa organizată”(Immanuel Kant). Considerată ştiinţa viitorului, biotehnologia este şi industria cu cel mai mare potenţial pentru inovare.Domeniul biotehnologieibeneficiază deunsprijindeosebitdinpartea sectoruluipublic.Astfel a ajuns să aibă unimpact decisiv în ameliorarea vieţii vegetale, animale şi umane,dar și în combaterea foamei în anumite regiuni ale lumii. Facultatea de Biotehnologii formează absolvenți cu competențe în biotehnologii agricole, biotehnologii pentru industria alimentară, biotehnologii medical-veterinare, biotehnologie şi siguranţă alimentară, biotehnologii în protecţia mediului, biotehnologii pentru industria farmaceutică, biotehnologie şi antreprenoriat.
,,Managementul performant este arta prin care problemele devin atât de interesante şi soluţiile lor atât de constructive încât nu poţi să nu-ţi doreşti să le rezolvi” (Paul Hawken).
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală furnizează un învățământ de inginerie economică în agricultură prin care absolvenții găsesc cu mai multă ușurință un loc în societatea modernă atât de dinamică. Managementul spațiului rural este studiul planificării, organizării, coordonării și controlului zonelor rurale, al tuturor actorilor implicați, al agroindustriei și al domeniilor conexe. Înglobează cunoștințele de management cu aplicarea acestora în mediul rural.
În completarea ofertei educaţionale, atractivitatea USAMV București este susţinută şi de cel mai verde Campus universitar din România. Alături de spații de învăţământ și practică aferente celor 7 facultăţi, alături de stațiuni didactice şi de cercetare-dezvoltare, de centrul de consiliere și orientareîn carieră sau de spitalul veterinar de urgenţă, USAMV Bucureşti oferă şi facilitaţi sociale precum peste 4.000 de locuride cazare, cantine studențești moderne şi restaurante universitare, o sală de sport multifuncţională şi terenuri de fotbal, rugby şi tenis, magazine de campus, spălătorie și multe alte facilități, incluzând chiar şi un edificiu de cult. Toate acestea fac ca viaţa de student în campusul verde al USAMV București să înseamne primul pas către profesii de viitor, dar și primul pas către o viața independentă și o experiență într-o comunitate ,,cu totul la îndemână”, dorindu-ne să asigurăm acestor tineri o viață #extraordinară de student la USAMV București.nParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite