Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Specializarea inteligentă în regiunea Nord-Est

18 Martie 2022Specializarea inteligentă este un proces de transformare economică bazat pe identificarea domeniilor în care o regiune poate excela. Într-o lume în continuă competiție, cu resurse limitate și din ce în ce mai greu accesibile, regiunile trebuie să aleagă după principii solide direcțiile către care își canalizează eforturile, astfel încât să obțină un maxim de eficiență pentru investițiile de care dispun. Aceste direcții prioritare emerg din zonele economico-sociale capabile să genereze produse și servicii cu înaltă valoare adăugată – obținută, în special, prin inovare – și în care regiunile beneficiază de avantaje competitive semnificative.

Criteriile de selecție care fundamentează această alegere pentru specializare au evoluat semnificativ în ultimii ani, devenind precursorii noii paradigme europene pentru investiții în dezvoltare și coeziune socială. Inovarea, ca mijloc de soluționare a provocărilor majore cu care se confruntă societatea zilelor noastre, este unul dintre principalii predictori ai unei dezvoltări sustenabile și inclusive. De aceea, pentru perioada de programare 2021-2027, 25% din fondurile europene pentru dezvoltare regională sunt alocate specializării inteligente prin inovare.

Prioritate zero
„Atât noi, cât și partenerii noștri, am înțeles că doar investițiile pe care le considerăm de primă necesitate nu aduc neapărat dezvoltare. Dacă nu investim în firme private, centre de inovare și transfer tehnologic, laboratoare de testare și alte asemenea (încurajate acum și prin alocările generoase prin Obiectivul de Politica 1 al Comisiei Europene - O Europă mai inteligentă), s-ar putea să nu avem șansa să ne dezvoltăm cum am merita. Tocmai de aceea, am declarat prioritate zero la nivelul ADR Nord-Est implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă.”
Vasile Asandei, Director General, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est


Inițiatoarea primei strategii regionale de profil

Parcursul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) pe calea specializării inteligente a început în 2013, odată cu prima strategie regională de profil. În urma mapării și diagnosticului ecosistemului regional de inovare, au fost identificate 4 domenii prioritare de specializare. Selecția domeniilor de specializare a avut la bază o analiză a indicatorilor statistici regionali pe un orizont de timp de minim 5 ani, centrată pe mai multe criterii, printre care: existența aglomerărilor industriale, a unei mase critice de agenți economici la nivel regional, existența unor factori naturali care favorizează anumite sectoare economice și a unei baze regionale de competențe în domeniile respective, performanțele regiunii, nivelul exporturilor, precum și caracterul inovativ al domeniilor analizate (nivel de tehnologizare, productivitatea muncii). Totodată au fost analizate lanțurile valorice industriale și de inovare regionale din domeniile țintă, poziționarea firmelor în interiorul acestora și conectarea lor cu lanțurile valorice naționale și globale, structurile asociative (e.g., clustere, rețele de sprijin a afacerilor) și nivelul lor de maturitate, precum și modul în care sectoarele se poziționează față de provocările societale majore.

La originea noului mecanism dedescoperire antreprenorială
În 2016, Nord-Estul României devine regiune pilot, alături de Regiunea Nord-Vest și alte șase teritorii europene, în proiectul DG REGIO „Sprijin pentru regiunile rămase în urmă (lagging regions) ”. Implementat de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Reseach Center/JRC), proiectul a contribuit la revizuirea și optimizarea elaborării, implementării, monitorizării, evaluării și guvernanței strategiei regionale de specializare inteligentă (RIS3 Nord-Est), ediția a doua, editată în 2017. S-au pus astfel bazele unei noi metodologii de descoperire antreprenorială (entrepreneurial discovery process - EDP), complementară analizei datelor economice.Printr-o abordare bottom-up, noul mecanism EDP reunește periodic principalii actori regionali din cercetare, mediul de afaceri, administrație publică și societate civilă (qvadruplul helix), într-un amplu exercițiu consultativ destinat identificării priorităților regionale de inovare. Sunt avute în vedere atât priorități verticale (i.e., sectoarele, respectiv, nișele regionale de specializare inteligentă), cât și orizontale (i.e., măsurile specifice de intervenție prin intermediul cărora pot fi implementate activitățile de inovare din sectoarele mai sus menționate). Aceste priorități devin coordonate pentru apeluri regionale pentru idei de proiecte de specializare inteligentă și laboratoare pentru dezvoltarea de proiecte (Project Development Labs), prin care promotorii de proiecte intră în contact cu potențiali parteneri și finanțatori.
Structurile de guvernanță ale RIS3 Nord-Est - Consorțiul Regional de Inovare (cu 36 membri, cu reprezentare în cvadruplu helix) și Comisia Consultativă Academică (50 de membri în prezent), sprijină ADR Nord-Est în managementul strategic și operațional al strategiei, având o viziune comună – regiunea se va specializa valorificând capitalul uman creativ, sprijinind dezvoltarea start-upurilor, creșterea întreprinderilor inovative, încurajând dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare, întărind legăturile dintre mediul academic și industrie, colaborarea în rețea și internaționalizarea.

Connect Nord-Est – actualizarea nișelor SI

Pentru a putea stabili domeniile în care se vor concentra investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune O Europă mai competitivă și inteligentă în perioada 2021-2027, precum și pentru îndeplinirea condiției favorizante pentru alocarea FEDR pentru acest obiectiv în cadrul viitorului Program Operațional Regional Nord-Est 2-21-2027, ADR Nord-Est a revizuit recent Strategia Regională de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă. Astfel, în 2020 a fost lansat un nou exercițiu EDP, intitulat Connect Nord-Est.
Exercițiul s-a derulat în mai multe etape, fiind adaptat mediului online, din cauza epidemiei de COVID-19. Stakeholderii din fiecare sector RIS3 au fost consultați asupra actualității nișelor de specializare stabilite în exercițiile EDP anterioare și a necesității introducerii unor nișe noi (893 de invitații, 183 de răspunsuri, din care 69 însoțite de propuneri de nișe noi). Ulterior, au avut loc 7 focus-grupuri EDP sectoriale, ai căror participanți (159 în total) au reconfigurat într-o manieră interactivă nișele de specializare din cadrul fiecărui sector, au stabilit punctele tari și provocările specifice (prin analize SWOT), viziunea de dezvoltare inovativă a respectivelor sectoare, obiectivele și măsurile prin care aceasta poate fi pusă în practică. Configurația finală a sectoarelor cu potențial de specializare inteligenta din regiunea Nord-Est este prezentată mai jos:
Sinergia cu SNCISI 2021-2027
O atenție specială a fost acordată alinierii priorităților RIS3 Nord-Est cu cele ale Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI). Deși raționamentul și metodele de identificare a domeniilor smart diferă între cele două niveluri de decizie, rezultatele finale au arătat o suprapunere semnificativă între nișele RIS3 Nord-Est și cele naționale, în mod special în ariile tematice Viață sănătoasă; Economie verde și sigură; Economie digitală; Materiale, servicii și produse inteligente. Corelarea dintre strategiile RIS3 regionale și cea națioanală vizează de asemenea sinergia resurselor și a direcțiilor de acțiune, fiind un proces dinamic, care necesită constant reglaje fine. De aceea, regiunile au fost cooptate în Comitetul Național de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI), care cordonează SNCISI 2021-2027.

85 de proiecte regionale de SI

La finele lui 2020, ADR Nord-Est a lansat un nou Apel deschis pentru actualizarea Portofoliului regional de proiecte de specializare inteligentă. Din cele 118 propuneri primite, au fost selectate 85 – 64 de proiecte cu activitate economică (cu o valoare de minim 1 milion euro per proiect) și 21 de proiecte pentru finanțarea publică a cercetării (cu o valoare minimă per proiect de 5 milioane euro). Bugetul total al propunerilor admise este de 728,85 milioane euro. Pentru dezvoltarea acestor idei de proiecte, ADR Nord-Est a demarat parcursul de mai jos:Asistență din partea Băncii Mondiale pentru valorificarea superioară a rezultatelor
În paralel, ADR Nord-Est derulează un Program de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0 – 2021-2022), prin care acordă asistență tehnică echipelor de cercetători din universitățile din regiune, în vederea consolidării cunoștințelor și capacităților acestora de a-și avansa proiectele către un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică (TRL) și comercială (CRL). Sunt oferite workshop-uri de dezvoltare a afacerilor, sesiuni de coaching personalizate și asistență pentru lansarea pe piață. La finalul programului, echipele selectate vor putea să-și prezinte proiectele în cadrul unui DemoDay, cu scopul de a le promova potențialilor parteneri și investitori. Pentru acest program, ADR Nord-Est beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, în cadrul Acordului Administrativ (EC 2018.CE.16.BAT.059) dintre Comisia Europeană și Banca Mondială, semnat în 2018.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite