Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Mai aproape de DANUBIUS-RI prin DANS2

14 Februarie 2024În perioada 5-7 decembrie 2023, la sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice- INCDSB, a avut loc conferinţă internațională BioHub2 Biological Sciences: Challenges & Perspectives - Modern biotechnologies for sustainable development. În cadrul evenimentului a fost organizat un workshop dedicat încheierii „Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI” (acronim DANS2), care marchează pentru România încheierea unei etape strategice pe drumul constituirii celei mai importante infrastructuri de cercetare din Europa dedicată studiilor științifice integrate asupra sistemelor râu - mare.

Proiectul DANS2 (www.dans2.ro) a fost realizat de un consorţiu format din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice – INCDSB, lider de proiect, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină –GeoEcoMar; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" –INCDDD şi Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Romane.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat completarea cererii europene de finanţare a componentelor româneşti (Hub-ul şi Supersite-ul Delta Dunării) ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile cerute de JASPERS (o inițiativă comună între Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană, ce asigură Independent Quality Review într-un număr mare de Programe Operaționale), dar şi cu studii cerute de legislaţia în vigoare.

Proiect catalizator pentru DANUBIUS-RO
Infrastructura DANUBIUS-RO, parte a Infrastructurii DANUBIUS-RI, are în componenţă elementele care se vor construi pe teritoriul României, iar în proiectul suport DANS2 s-au realizat următoarele activităţi:
• Studiu Impact de Mediu, în urma căruia a fost emisă Decizia Etapei de Încadrare de către Administraţia Rezervaţiei DeltaDunării.
• Utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice și biologice de laborator (după o inventariere a posibilelor substanțe și o estimare a cantităților necesare ce vor fi utilizate, în funcție de specificul fiecărui laborator, s-a elaborat un plan de prevenire și combatere a poluării accidentale, şi un plan de analiză și acoperire a riscurilor).
• Evaluare adecvată pentru siturile NATURA 2000 (Studiile de Evaluare Adecvată au fost realizate pentru obiectivele ce urmează a fi construite pe teritoriul siturilor NATURA 2000, în vederea conformării cu art. 6(3) al Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi flora sălbatică, pe baza Deciziilor A.R.B.D.D. referitoare la fiecare punct).
• Studiu de vulnerabilitate și risc în cadrul procedurii de evaluare a rezilienței și de adaptare la impactul schimbărilor climatice (care a implicat identificarea hazardelor climatice la care proiectul este vulnerabil. A fost evaluat nivelul de risc şi au fost stabilite măsurile de adaptare pentru reducerea riscului la nivele acceptabile)
• Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră conform metodologiei amprentei de carbon a BEI (au fost evaluate emisiile de gaze cu efect de seră conform metodologiei BEI, prin compararea emisiilor de referinţă şi absolute). Au fost identificate şi măsurile practice, relevante pentru reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.
• Eficiența energetică (Nzero). Studiul s-a realizat pe baza de informaţiilor specifice construcţiei şi funcţionarii tuturor clădirilor noi din infrastructura DANUBIUS-RO.
Un rezultat important al proiectului a fost obţinerea, în data de 3.04.2023, a Completion Note în baza evaluării de către JASPERS a Studiului de Fezabilitate şi a Analizei Cost-Beneficiu. Analiza Cost-Beneficiu a indicat o valoare totală de 150 milioane euro pentru acest proiect, în concordanţă cu Memorandumul nr. 13892/6.10.2014 semnat de Guvernul României.

DANUBIUS-RI, un proiect strategic pentru România
DANUBIUS-RI este o infrastructură pan-europenă de cercetare distribuită și sustenabilă, coordonată de România, ce va susține cercetarea interdisciplinară de excelență a sistemelor fluvii – mări din Europa și din întreaga lume. DANUBIUS-RI are, astfel, un rol major pentru susținerea științifică a unor planuri de management integrat de succes al sistemelor fluvii – mări, precum și în inovare și educație oferind cercetătorilor din întreaga lume facilități de cercetare de ultimă generație pentru sistemele fluvii-mări, urmând o politică de acces deschis, bazată în principal pe excelență științifică. O astfel de infrastructură distribuită este necesară deoarece peisajul de cercetare european actual este marcat de un grad ridicat de fragmentare și de o abundență de capacități de cercetare împrăștiate în Europa.
Cuprinzând râuri și bazinele lor de captare, ape de tranziție, cum ar fi estuare și delte, precum și mările de coastă adiacente, proiectul pan-european DANUBIUS-RI își propune să ofere o cercetare integrată, infrastructură pentru sisteme de observare la distanță și in situ, instalații experimentale, laboratoare, instrumente de modelare și resurse pentru schimbul de cunoștințe în toată Europa, de la izvorul râului până la marea de coastă, în concordanță cu politica strategică ERA a UE.DANUBIUS-RIa fost desemnat Proiect Fanion al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Axa Prioritară 7 (2013), inclus pe Foaia de Parcurs a Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare – ESFRI în anul 2016, și declarat proiect „Strategic de prioritate națională” de Guvernul României, în 2014.
Arhitectura europeană a infrastructurii DANUBIUS-RI a fost realizată în proiectul DANUBIUS-Preparatory Phase (www.danubius-pp.eu) 2016-2020 şi cuprinde:
Hub-ul infrastructurii DANUBIUS-RI
Patru noduri situate în mari centre universitare din Europa: nodul de Analiză, nodul de Observare (care va pune accent pe platforma-satelit de observare terestră lansată în cadrul programului European Copernicus, dar şi pe noile performanțe ale tehnologiei bazată pe senzori), nodul de Modelare (unde vor fi prelucrate datele care provin de la noduri şi supersit-uri şi integrate în modele care simulează procesele şi elaborează scenarii), nodul de Impact Socio-Economic (care va integra cunoștințele tehnice legate de sistemele râu-mare și va propune politici care să rezolve problemele existente în sistemele complexe și dinamice râu-mare).
• Supersite-urileDANUBIUS-RI care sunt „laboratoare naturale” ce cuprind de la aşezări neexploatate (precum Delta Dunării – un habitat unic, cea mai mare şi mai bine conservată deltă a Europei), până la aşezări pe care procesele antropice le-au afectat în diferite stadii, ca de exemplu Estuarul Tamisei.
• Oficiul e-Learning cu rol în formarea și educarea următoarei generații de cercetători și practicieni: programe de master cu o abordare de învățare mixtă, recunoscută de mai multe universități europene; cursuri și programe de școală de vară pe aspecte ale sistemelor fluviu-mare.
• Oficiul de Transfer Tehnologic va oferi politici, coordonare și consiliere pentru protejarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală și a resurselor de infrastructură pentru a implica utilizatorii finali și părțile interesate.
• Centrul de Date (condus în România va oferi acces la date și metadate din Supersite-uri și Noduri, stochează și clasifică datele după cum este necesar și oferă funcționalități suplimentare pentru căutare și acces.

Componentele româneşti ale DANUBIUS-RI
Hub-ul DANUBIUS-RI, sau nucleul central al infrastructurii, se va construi la Murighiol (Tulcea) pe o suprafaţă de 10 ha. Locaţia Hub-ului a fost stabilită în baza unei analize multicriteriale în care s-au luat în calcul 11 locații din zona Deltei Dunării. Hub-ul va furniza activități de conducere, de guvernanță, coordonare, standardizare și comunicare cu alte infrastructuri de cercetare și principalele părți interesate, precum și capacități cheie științifice, educaționale și analitice. Proiectarea laboratoarelor Hub-ului a fost determinată de specificul activităților de cercetare în domenii precum științele vieții, științele pământului, ştiinţe socio-economice. Arealul principal de cercetare este cea mai mare zonă umedă de coastă protejată a Europei, respectiv zona Dunărea de Jos - Marea Neagră. Hub-ul se dorește a fi un Centru European de studierea eutrofizării.
Clădirea Hub-ului, cu o suprafață construită desfășurată în jur de 17.000 mp, este dimensionată pentru o capacitate de personal de cercetare și auxiliar de circa 130 de persoane permanente, precum și pentru aproximativ 150 de persoane cu caracter fluctuant.
Supersite-ul Delta Dunării va cuprinde un număr de 6 staţii de cercetare în teren (Murighiol, Sulina, Maliuc, Chilia Veche, Jurilovca, Grindu), 16 arii de observație, și pentru fiecare arie între 1 și 6 puncte de observare (52 puncte de observare în total, din care 38 puncte de observare cu pontoane metalice și containere pentru echipamente, două puncte de observare cu containere pentru echipamente), 6 foraje piezometrice, două geamanduri și patru balize costiere în Marea Neagră.
Locațiile Stațiilor de cercetare au fost astfel selectate astfel încât să se asigure o bună funcţionare a Supersite-ului (Laboratorului Natural) Delta Dunării, în condiţii socio-economice optime, cu impact negativ minim asupra mediului și cu o eficiență și relevanță științifică înaltă. Stațiile și vor fi amplasate pe terenuri concesionate de la autorităţile publice. Rolul stațiilor de cercetare este de a oferi suport logistic de teren (ambarcațiune, echipamente de teren) echipelor de cercetători și studenți, va juca un rol în manipularea și depozitarea probelor, va asigura întreținerea senzorilor și a altor echipamente din punctele de observare, va colecta datele trimise de senzorii online şi le va retransmite către Centrul de Date DANUBIUS, va constitui baza de unde se vor efectua măsurători periodice și prelevare de probe.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite