Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

 
  - Technical Service Bulletins
Information distributed to the customer base of a product to inform them of some technical news bit that would be relevant to their implementation, such as the discovery of a new bug, the availability of a patch, or the availability of a new version of software.

Buletine Tehnice de Serviciu. Informaţie distribuită capătului de la utilizator al produsului, pentru a-i informa de o ştire tehnică relevantă implementării, cum ar fi descoperirea unui nou bug, disponibilitatea unui patch, sau disponibilitatea unei noi versiuni a software-ului.

  360 degree view of the customer
360 degree view of the customer - A term used to describe the ability for virtually anyone in the company to know anything about the customer (products bought, support calls made, web site visits conducted, etc.). A "complete, 306 degree view" of customer information.

O imagine completa a clientului - un termen utilizat pentru a descrie capacitatea absolut oricărui angajat al companiei de a şti orice despre client (produse achiziţionate, apeluri primite pentru intreţinere şi ajutor, vizite pe site-ul web, etc.). O imagine completă, 3D a informaţiilor despre client.

  3G
Supposedly the ultimate wireless protocol technology that is already being used in areas outside of North America where countries have more readily converged on wireless protocol standards. Believed to be coming to the U.S. in 2002 or 2003. Supports data transmission rates between 384Kbps and 2Mbps.

Tehnologia de protocol wireless presupusă a fi "ultimul răcnet", aflată in uz deja in zone din afara Americii de Nord, in ţări care au fost in stare să se pună de acord asupra standardelor de protocol wireless. Se zvoneşte că va ajunge in S.U.A. in 2002 sau 2003. Suportă rate de transfer intre 384 kbps şi 2Mbps.

  ACD - Automated Call Distribution
An add-on feature to Customer Interaction Center PBX's (phone switches), ACD's intelligently handle and route incoming calls based on defined criteria (such as, next available employee, skillset, workload, group, etc.)

Distribuirea Automată a Apelurilor. O trăsătură adăugată la PBXurile (centralele telefonice) ale Centrelor de Interacţiune cu Clientul, DAAurile se ocupă de apeluri in mod inteligent şi le trimit către destinaţia potrivită, pe baza unor criterii predefinite (cum ar fi: următorul angajat disponibil, setul acestuia de abilităţi, gradul acestuia de incărcare, grupul căruia aparţine, etc.)

  Ad Hoc -
We often talk about Ad Hoc Queries, which are database queries that are created by the user in real-time.

"In timp real" sau "Imediat". Vorbim adesea despre Intrebări Ad Hoc, care sunt intrebări in baza de date ce sunt create de utilizator in timp real.

  Analytical CRM
A subset of Corporate Business Intelligence, which enables the generation of reports and graphs from information stored in databases to help users analyze various aspects of their business.

Un subcapitol al Corporate Business Intelligence, care permite crearea de rapoarte şi grafice din informaţia stocată in bazele de date pentru a-i ajuta pe utilizatori să analizeze anumite aspecte ale afacerii lor.

  API - Application Programming Interface
Typically, a "set of API's" will be released by the vendor of software, to enable programmers to write new code on top of the application more quickly by making use of pre-packaged code within an API set. Often used to either augment functionality, or to link one application to another.

Interfaţa pentru Programarea Aplicaţiilor. In mod normal, dealerul de software va scoate pe piaţă un "set de IPA", pentru a le permite programatorilor să scrie mai rapid noi coduri peste aplicaţie, cu ajutorul codului pre-ambalat intr-un set IPA. Se foloseşte adesea pentru a imbunătăţi funcţionalitatea, sau pentru a face o legătură intre o aplicaţie şi alta.

  ASCII - American Standard Code for Information Int
It represents the set of common characters that are typically recognized in America, including letters, numbers, and symbols. Each ASCII character is represented by a 7-bit number, from 0 to 127. For example, the ASCII code for uppercase 'M' is 77. Most computers use the ASCII text set, which makes it possible to transfer data from one computer to another.

Reprezintă setul de caractere comune care sunt recunoscute in mod obişnuit in America, incluzând litere, numere şi simboluri. Fiecare caracter ASCII este reprezentat de un număr compus din 7 biţi, de la 0 la 127. De exemplu, codul ASCII pentru litera mare M este 77. Majoritatea computerelor folosesc setul de text ASCII, ceea ce permite transferul de date de la un computer la altul.

  ASP - Application Service Provider
In its simplest form, an ASP is a third-party service firm which deploys, manages, and remotely hosts a pre-packaged application or suite of applications in a "rental" or "lease" agreement. No software or hardware typically reside at the customer's site.

In forma lui cea mai simplă, un ASP este o firmă de service third-party care rulează, gestionează şi găzduieşte o aplicaţie sau o suită de aplicaţii pre-packaged intr-un acord de �inchiriere� sau �concesiune�. In mod normal, la sediul clientului nu este necesar nici un fel de software sau hardware.

  ATP - Available To Promise
This represents what product is currently in inventory and not claimed by another order; hence, available to promise to the current customer who is inquiring about availability.

Disponibil Pentru Promisiune. Reprezintă produsele ce se află in inventar şi nu sunt rezervate pe o altă comandă; prin urmare, sunt disponibile pentru a fi promise clientului care se interesează de disponibilitatea lor.

  Automated Request Routing
The ability of CRM software to route incoming requests based on defined criteria such as: person's name, skillset, group, availability, knowledge, or geographical location.

Direcţionarea Automată a Apelurilor. Capacitatea software-ului MRC de a direcţiona apelurile primite in baza unor criterii pre-definite, cum ar fi: numele persoanei, setul de abilităţi, grup, disponibilite, nivel de cunoştinţe sau locaţie geografică.

  B2B - Business to Business
Represents business that is conducted primarily between two businesses

Concept ce definește o relație de afaceri dintre două companii prin raportare la relațiile unei companii cu cetățenii sau cu instituțiile publice.

  B2C - Business to Customer
Represents business that is conducted between a business and end users or customers.

Reprezintă afacerile care se fac intre o companie şi utilizatorii ei finali.

  Bluetooth
A wireless protocol that allows two objects to communicate with each other, transferring data and transmitting information without having to "point" at each other as today's devices equipped with IrDA technology do.

Un protocol wireless care permite ca două obiecte să comunice intre ele, să transfere date şi să transmită informaţii fără a trebui să fie �indreptate� unul spre celălat, cum este cazul cu echipamentele actuale echipate cu tehnologia IrDA.

  BP - Business Process Reengineering
Concept that includes business process analysis, design, and/or re-design, in advance of technology purchase decisions.

Reconstruirea proceselor de afaceri. Include analiza, proiectarea şi/sau reproiectarea proceselor de afaceri, inainte de luarea unor decizii privind achiziţia de tehnologie.

  Business Intelligence (a.k.a. Analytics)
A global term used to represent the ability of software to generate information (via reports, graphs, and charts) about the performance of various aspects of the company and its customer relationships to foster intelligent decision-making.

Un termen general folosit pentru a denumi capacitatea programelor de software de a genera informaţii (prin rapoarte, grafice şi tabele) despre performanţa diverselor aspecte ale companiei şi relaţiilor acesteia cu clienţii, totul pentru a genera luări de decizii inteligente.

  Call Me Now
A web-based electronic Service (or "eService") feature which enables the customer to immediately request that a support representative call them over a POTS (Plain Old Telephone System) line for discussion.

Un serviciu electronic bazat pe Internet (sau un "eServiciu) care permite clientului să solicite imediat ca un reprezentant al echipei de intreţinere să il sune pe o linie STO (Sistem Telefonic Obişnuit), pentru a purta o discuţie.

  Channel
Short-hand for Sales Channel; represents other companies that aid a company in the sale, and often implementation, of its products.

Prescurtarea sintagmei Canal de V�nzări; reprezintă alte companii care ajută compania in v�nzarea, şi adesea implementarea, produselor sale.

  CIC - Customer Interaction Center
The term has supplanted the age-old term Customer Support Center. Meant to represent a more global view of the services this department conducts, including not only Service, but potentially Sales (via Telesales) as well as Marketing (via distribution of Marketing literature, running Outbound campaigns and the like). It's meant to represent a centralized Sales, Marketing, and Service organization that is co-located and cross-trained.

Centru de Interacţiune cu Clienţii. Termenul l-a inlocuit pe cel vechi, Centru de Relaţii cu Clienţii. Acesta doreşte a reprezenta o viziune mai globală asupra serviciilor oferite de acest departament, care includ nu doar Servicii, ci şi potenţiale Vânzări (prin Televânzări), precum şi Marketing (prin distribuţia de literatură de Marketing, conducerea de campanii Outbound şi altele asemenea). Termenul este menit să reprezinte o organizaţie centralizată de Vânzări, Marketing şi Servicii, ai cărei membri se află in acelaşi loc şi sunt instruiţi in toate ariile.

  Clickstream Analysis
The analysis of the path that a user took through your website (as they clicked hyperlinks to access various areas). The data is used to understand such things as what areas of the site are popular, and, in turn, what products or services are being most inquired about, etc.

Analiza traseului pe care l-a parcurs un utilizator prin website-ul dvs. (apăsând hiperlinkuri pentru a accesa diverse zone). Informaţiile sunt folosite pentru a inţelege ce zone ale site-ului sunt populare, şi, mai departe, ce produse sau servicii stârnesc mai mult interes, etc.

  Client-Server
The 1980's model of corporate computing, where application processing was split (often haphazardly) between servers and client, or desktop, machines. For example, if a user were to run a query on a database, the database server might simply run the query and push all the data to the client; then, it's up to the client to do all the manipulation on the data (organization, summarization, formatting, etc.).

Modelul anilor 1980 de utilizare a computerelor in cadrul companiilor, in care procesarea aplicaţiei era impărţită (adesea la intâmplare) intre servere şi client, or desktop, machines. De exemplu, dacă un client iniţia o căutare in baza de date, serverul bazei de date rula căutarea şi ii oferea clientului toate datele; apoi, era la latitudinea clientului cum manipulează acele date (organizare, rezumate, formatare, etc.)

  Collaborative CRM
Those pieces of CRM software that interact directly with the customer. Typically refers to web components, like web conferencing, web forms handling, automated email handling, and unified message handling and intelligent message routing; web assistance tools such as Live Chat facilities, and Voice over IP (VoIP), and collaborative web browsing.

CRM colaborativ. Acele părţi ale software-ului CRM care permit interacţiunea intre utilizatori.In mod normal se referă la componente web, cum ar fi conferinţele online, formularele online, procesarea automată a email-urilor, procesarea unificată a mesajelor şi direcţionarea inteligentă a mesajelor; unelte de asistenţă pentru web, cum ar fi facilităţi de Chat in direct, Voice over IP (VoIP) şi navigare pe web colaborativă.

  Collaborative Web Browsing
The ability for a Service Representative to "push" web pages to a customer's screen, or to lead the customer's browser with his or her own browser. Often used in the shopping process, when users are confused about next steps.

Navigare pe Web Colaborativă. Capacitatea unui Reprezentant de Servicii de a "impinge" anumite pagini web pe ecranul clientului, sau de a ghida browserul clientului cu ajutorul propriului browser. Folosit mai mult in procesul de cumpărare online, când utilizatorii sunt dezorientaţi in privinţa următorului pas.

  Context-sensitive Help
Help information that is specific to the location of your cursor on the screen. For example, if you had a question about a particular field on the screen, you could place your cursor in the field, and then request Help, and the Help system would be intelligent enough to provide information about that particular field (how to fill it out, in what format, etc.)

Ajutor contextual. Informaţie de ajutor specifică locaţiei cursorului pe monitor. De exemplu, dacă aveţi o intrebare despre o anumită zonă de pe monitor, plasaţi cursorul pe acea zonă, apoi solicitaţi Ajutor, şi sistemul de Ajutor este indeajuns de inteligent pentru a vă oferi informaţii specifice acelei zone (cum se completează, in ce format, etc.)

  CRM - Customer Relationship Management
Customer Relationship Management software is defined as: software that promotes the direct interaction between customers and the company through support of the people and processes involved in the entire customer lifecycle. CRM software fosters a comprehensive, integrated approach to the customer, putting the customer at the center and integrating such corporate functions as Sales, Marketing, Customer Support, and Field Sales and Service, all in an effort to increase Customer Satisfaction, improve internal morale, increase sales, and differentiate the company from its competitors. (It can also mean �Corporate Records Management,)

Software-ul de tip Managementul Relaţiilor cu Clienţii este definit astfel: software ce promovează interacţiunea directă intre clienţi şi companie, prin intermediul oamenilor şi proceselor implicate in intregul ciclu de viaţă al clientului. Software-ul de tip CRM susţine o abordare comprehensivă, integrată a clientului, pun�ndu-l pe acesta in centru şi integr�nd funcţii corporative precum V�nzări, Marketing, Suport Clienţi, V�nzări pe Teren şi Servicii, toate acestea fiind un effort de a creşte gradul de Satisfacţie a Clientului, de a imbunătăţi moralul angajaţilor, de a creşte v�nzările şi a diferenţia compania de competiţie. (Abrevierea poate de asemenea să insemne Managementul Arhivelor Companiei, dar este folosita mai rar)

  CSR - Customer Support Representative
The term for the employees who staff the Customer Interaction Center.

Reprezentant Relaţii Clienţi. Termenul denumeşte angajaţii Centrului de Interacţiune cu Clienţii.

  CTI - Computer-Telephony Integration
Links incoming phone call information with information that already exists in the database related to that phone number, auto-populating Service Requests with basic information such as Contact Name, Address, Company Name, etc.

"Integrarea Telefoniei Computerizate". Face legătura intre informaţia dintr-ul apel in curs şi informaţia ce există deja in baza de date referitor la acel număr de telefon, Cereri de Servicii auto-populating conţinând informaţii de bază precum Numele Persoanei, Adresa, Numele Companiei etc.

  Dashboard
A member of the Business Intelligence family that represents near-real-time data feedback about particular performance measures. Called a �Dashboard� because the visual implementation of the functionality often looks like the dashboard of a car, with dials and gauges representing the �pulse� of the organization.

. Un membru al familiei Business Intelligence ce oferă feedback informativ aproape-in-timp-real despre anumiţi indicatori de performanţă. Se numeşte "Bord" deoarece implementarea vizuală a funcţiei seamănă adesea cu bordul unei maşini, cu cadrane şi indicatoare reprezent�nd "pulsul" organizaţiei.

  Data Mart
A Data Warehouse on a departmental level (for more information, see Data Warehousing).

Un Depozit de Date la nivel departamental (pentru mai multe informaţii, vezi Depozitarea Datelor).

  Data Mining
A general term that represents exploring data sets and finding the valuable nuggets of information which help companies make better-informed decisions.

Un termen general ce reprezintă explorarea seturilor de date pentru a găsi miezurile de informaţie valoroasă care ajută companiile să ia decizii intr-o mai bună cunoştinţă de cauză.

  Data Warehousing
The collection of information from multiple, disparate databases into one database, against which Data Mining tools can be run to gather corporate-wide business intelligence.

Depozit de Date. Adunarea de informaţii din baze de date multiple, disparate, intr-una singură, in care se pot lansa unelte de tip Sondă de Date, pentru a culege business intelligence la nivelul corporaţiei.

  DBA - DataBase Administrator
The engineer in the IT organization that keeps the corporate databases running at peak efficiency, maintains data backups, and ensures the accuracy and "cleanliness" of the data stored in the databases.

Administratorul Bazei de Date. Inginerul din organizaţia IT care menţine funcţionarea bazelor de date la nivel maxim, păstrează backup-uri pentru date, şi asigură exactitatea şi "curăţenia" datelor păstrate in bazele de date.

  DSS - Decision Support System
An automated system that enables an employee, typically a manager, to make better decisions based on the analysis of collected data. The TESS (Technology Evaluation Support System) database system offered by TEC is an example of a DSS.

Sistemul de Suport Decizional. Un sistem automat ce permite unui angajat, de obicei un manager, să ia decizii mai bune pe baza analizei informaţiilor adunate. Sistemul de baze de date TESS (Sistemul de Suport pentru Evaluarea Tehnologiei) oferit de TEC este un exemplu de SSD.

  E-Business
An umbrella term for a total presence on the Web including the E-Commerce component.

E-Afaceri. Un termen umbrelă pentru prezenţa totală pe Web, incluzând componenta de E-comerţ.

  E-Commerce
Sales and Service via the Internet.

Vânzări şi Servicii prin Internet.

  E-CRM
Another vague term, but understood here at TEC to mean, any Sales, Marketing, or Service functionality that is automated electronically, typically via the web.

Un termen vag, care semnifica orice funcţionalitate de V�nzări, Marketing sau Servicii si care este automatizata electronic, de obicei prin Internet.

  EAI - Enterprise Application Integration
Represents the efforts that often need to be made to link data between disparate applications running on different databases. CRM packages are trying to avoid external EAI requirements by building in and automating the links between their application components and data.

Reprezintă eforturile ce trebuie făcute adesea pentru a conecta datele unor aplicaţii disparate ce rulează pe baze de date diferite. Pachetele de MRC incearcă să evite cerinţele unor EAI externe prin includerea şi automatizarea conexiunilor dintre componentele şi datele aplicaţiilor lor.

  EDI - Electronic Data Interchange
The precursor to XML (eXtensible Markup Language). EDI represents, if you will, a common language that two databases can use to speak to one another directly, without human intervention. For example, if one company wanted to send a Purchase Order to another company via EDI, it could do so if both it and the receiving company follow EDI conventions and pre-establish EDI links between the two companies.

Schimbul Electronic de Date. Precursorul XML (eXtensible Markup Language). SED reprezintă, dacă se poate spune aşa, un limbaj comun pe care două baze de date il pot folosi pentru a vorbi una cu alta direct, fără intervenţia omului. De exemplu, dacă o companie doreşte să trimită un Ordin de Comandă către altă companie prin SED, ar putea face acest lucru dacă atât aceasta cât şi compania destinată urmează convenţiile SED şi prestabilesc legături de tip SED intre cele două companii.

  EMA - Enterprise Marketing Automation
A key component of most CRM packages, EMA enables the automation of typical marketing tasks, such as the compilation of campaign lists, and the qualification of leads.

Automatizarea Marketingului pentru Companii. O componentă cheie a majorităţii pachetelor MRC, AMC permite automatizarea unor sarcini tipice de marketing, cum ar fi compilarea listelor de campanie, şi calificarea vârfurilor.

  ETL - Extraction, Transformation, and Loading
A term used with Data Warehouses. Part of the Data Warehouse functionality set, where data is pulled (Extracted) from disparate databases, Transformed into more easily understandable, and better linked form, and then Loaded into the Data Warehouse for Data Mining.

Extragere, Transformare şi Incărcare. Un terme utilizat impreună cu Depozitarea Datelor. Este o parte a setului de funcţionalităţi a Depozitării Datelor, unde datele sunt scoase (Extrase) din baze de date disparate, Transformate intr-o formă mai uşor de inţeles şi mai bine conectată, şi apoi Incărcate in Depozitul de Date pentru a li se aplica Sonde de Date.

  Extranet
That part of a company's own Intranet that is shared with a subset of external users. Typically protected by password or some other means.

Acea parte a Reţelei Intranet proprii companiei ce se imparte cu un subset de utilizatori externi. De obicei este protejată cu parole sau in vreun alt mod.

  Fail over Capability
The ability for a server, when it fails, to "fail over" to a machine that is running in parallel and provide seamless, non-stop processing for users.

Capacitatea unui server, atunci c�nd se defectează, de a "devia" către un alt computer care rulează in paralel şi furnizează procesare continuă, non-stop, pentru clienţi.

  FAQs - Frequently Asked Questions
A list of questions that are repetitively asked of Customer Support Representatives. If a user views the FAQ list, they will find answers to the most commonly asked questions, saving the Support organization time and effort in handling repeat questions or problems.

O listă de intrebări care sunt adresate in mod repetat Reprezentanţilor pentru Relaţii cu Clienţii. Dacă un utilizator vizualizează lista de FAQ, va găsi răspuns la intrebările care apar cel mai frecvent, economisind astfel timpul şi efortul organizaţiei de suport.

  FFA - Field Force Automation
Automating tasks and delivering content to employees, typically both Sales and Service Staff, who are in the field visiting customers.

Automatizarea Forţei de Muncă de Teren. Automatizarea sarcinilor şi livrarea conţinutului lor către angajaţii (de obicei ai departamentelor Vânzări şi Servicii) aflaţi pe teren, in vizite de lucru.

  Field-level Validation
The ability of a software package to validate what a user has entered into a particular field on a screen either in real time (usually when the user tabs out of the field), or in batch (typically when the user attempts to leave the screen). Types of validation include: checking for the existence of data, and checking for data that is entered in a particular format.

Capacitatea unui pachet de software de a valida cele introduse de un utilizator intr-un anumit câmp de pe monitor, fie in timp real (de obicei atunci când utilizatorul trece la următorul câmp), fie in lot (de obicei atunci când utilizatorul incearcă să părăsească fereastra de lucru). Diversele tipuri de validare includ: verificarea existenţei datelor, şi verificarea faptului că datele sunt introduse intr-un anumit format.

  GPS - Global Positioning System
Starting to be incorporated in CRM Field Force Automation systems, so that the home office knows the location of its field resources (either people or vehicles or the like), and can use that data for more intelligent routing of field personnel.

A inceput să fie incorporat in sistemele MRC de Automatizare a Forţei de Muncă de Teren, astfel incât cei de la birou ştiu unde se află resursele de pe teren (fie oameni fie maşini sau alte asemenea), şi pot utiliza acele informaţii pentru o ghidare mai inteligentă a personalului de pe teren.

  GUI - Graphical User Interface
The standard style computer interface since it was introduced by Apple Computer in the late 1970's. Represented by icons, windows, and multiple fonts.

Interfaţa Grafică pentru Utilizator. Stilul standard de interfaţa de computer, introdusă de Apple Computer la sfârşitul anilor 1970. Reprezentată de iconiţe, ferestre, şi fonturi multiple.

  Horizontal Applications
Applications that include functionality across corporate disciplines, such as Sales, Marketing, or Service.

Aplicaţii ce includ funcţionalităţi ce acoperă diferite departamente ale companiei, cum ar fi Vânzări, Marketing, sau Servicii.

  IM - Instant Messaging
The ability for two or more users who are online to communicate via text in real time on their computers.

Mesagerie Instantă. Capacitatea a doi sau mai mulţi utilizatori ce se află online de a comunica prin text in timp real, utilizând computerele lor.

  Inference Engine
A problem resolution engine that prompts the user to answer questions about the problem that they have, and based on the answers, will ask additional questions or make recommendations about actions that should be taken to resolve the problem. Acts almost like a stand-in for the back-and-forth that is typical between customer and Service Representative when problem solving.

Motor Deductiv. Un motor ce rezolvă probleme prin a-l determina pe utilizator să răspundă la anumite intrebări despre problema sa, şi pe baza răspunsurilor, pune intrebări adiţionale sau face recomandări despre ce acţiune ar trebui intreprinsă pentru rezolvarea problemei. Se comportă aproape ca un inlocuitor al modului de du-te-vino tipic relaţiei intre client şi Reprezentant Servicii atunci când apare o problemă.

  Integrated CRM - Integrated Customer Relationship
Integrated Customer Relationship Management systems are systems that have pre-integrated, or pre-linked, the various components of a typical CRM system, including Sales, Marketing, Service, E-CRM, and Field Force Automation. Most major CRM vendors consider their software to be Integrated CRM systems.

Sistemele de Managementul Relaţiilor cu Clienţii Integrate sunt sisteme care au pre-integrat, sau pre-conectat, diversele componente ale unui sistem MRC tipic, incluzând Vânzări, Marketing, Servicii, E-MRC, şi Automatizarea Forţei de Muncă de Teren. Majoritatea comercianţilor importanţi de MRC işi consideră software-urile a fi sisteme MRC Integrate.

  Intranet
A network internal to a company that is based on the protocols of the Internet (namely, TCP/IP).

O reţea internă a unei comanii, bazată pe protocolul Internet (mai exact, TCP/IP).

  IrDA - Infrared Data Association
A communications protocol developed by a consortium of technology manufacturers for transmitting data via infrared light waves. The two units communicating must maintain a line-of-sight, and cannot be more than three feet apart. IrDA ports support transmission rates of approximately 115 Kbps (similar to traditional parallel ports)

Asociere de Date prin Infraroşu. Un protocol de comunicare dezvoltat de un consorţiu de producători de tehnologie, pentru transmitere de date prin unde infraroşii. Cele două unităţi ce comunică trebuie să menţină un culoar-vizibil, şi nu se pot afla la mai mult de 90 cm distanţă una de cealaltă. Porturile ADIr suportă rate de transfer de aproximativ 115 kbps (similar cu porturile tradiţionale in paralel).

  IVR - "Interactive Voice Response."
IVR is a software application that accepts a combination of voice telephone input and touch-tone keypad selection and provides appropriate responses in the form of voice, fax, callback, email and perhaps other media. IVR is usually part of a larger application that includes database access.

IVR este o aplicaţie software ce acceptă o combinaţie de informaţie transmisă prin telefon şi o selecţie de la tastatura touch-tone, şi oferă răspunsuri adecvate sub formă de transmisie voce, fax, apel telefonic, email şi posibil alte media. IVR se găseşte de obicei intr-o aplicaţie mai mare ce include acces la baze de date.

  J2ME - Java 2 Micro Edition
A highly optimized Java runtime environment targeting a wide range of consumer products, including pagers, cellular phones, digital set-top boxes, and car navigation systems.

Un Java runtime environment optimizat la nivel inalt, având ca ţintă o gamă largă de produse pentru clienţi, inclusiv pagere, telefoane celulare, aparate digitale set-top, şi sisteme de navigare a automobilului.

  JDBC - Java Database Connectivity
JDBC technology is an API that lets you access virtually any tabular data source from the Java programming language. It provides cross-DBMS connectivity to a wide range of SQL databases. There is also a new JDBC API, which provides access to other tabular data sources, such as spreadsheets or flat files.

Conectivitatea Bazelor de Date Java. Tehnologia CBDJ este un IPA ce permite accesarea oricărei surse de date tabelară din limbajul de programare Java. Oferă conectivitate cross-DBMS unei game largi de baze de date SQL. Există de asemenea un IPA CBDJ nou, care oferă acces şi la alte surse de date tabelare, cum ar fi spreadsheets sau flat files.

  Kbps - Kilobits per second
Note that Kbps is NOT the same as KB (Kilobytes). There are 8 bits per kilobyte. Hence, for example, if you have a 56 Kbps modem, it actually transmits 56/8 = 7 KB per second, maximum. This is often a source of confusion when users are downloading software from the Internet, and they see download rates of less than 7KB. 4KB, which is equal to 32 Kbps, is a typical, actual download speed.

Kilobiţi pe secundă. Luaţi aminte că Kbps NU este acelaşi lucru cu KB (kilobytes). Fiecare kilobyte are 8 biţi. De aceea, de exemplu, dacă aveţi un modem de 56 Kbps, el transmite maxim 56/8 = 7 KB pe secundă. Aceasta este adesea o sursă de confuzie atunci când utilizatorii downloadează software de pe Internet, şi observă rate de transfer mai mici de 7 KB. 4 KB, ceea ce este egal cu 32 Kbps, este o viteză tipică, reală.

  Knowledgebase
A database that is stocked with information that has been reviewed by technical staff, with notes added, to make the information within it true "knowledge." Knowledgebases are often accessible by customers via the web, and may contain such items as Frequently Asked Questions (FAQs), known bugs, answers to previously asked questions, white papers, and the like. Used intelligently, a knowledgebase can be a time saver for both users and Customer Support Representatives alike.

Bază de cunoştinţe – O bază de date plină de informaţii verificate de personalul tehnic, cu note adiţionale, care transformă informaţia in "cunoştinţă". Bazele de cunoştinţe sunt adesea accesibile clienţilor prin Internet, şi pot conţine lucruri de genul Frequently Asked Questions (FAQs), bugs cunoscuţi, răspunsuri la intrebări care s-au mai pus, white papers şi alte asemenea. Folosită in mod inteligent, o bază de cunoştinţe poate economisi timp atât pentru utilizatori cât şi pentru Reprezentanţii de la Relaţii Clienţi.

  LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
LDAP is a client-server protocol for accessing a directory service. It is most often used to identify corporate network users, and maintain their passwords, on a central server repository. Some CRM and other enterprise-application vendors are building access to LDAP services into their programs, so that two lists of users and passwords do not need to be maintained (one on an LDAP server, one in the application itself).

Protocolul Lightweight de Acces la Directoare. PLAD este un protocol client-server pentru accesarea unui serviciu de director. Se foloseşte cel mai des pentru a identifica utilizatorii reţelei companiei, şi a le păstra parolele, intr-un server-depozit central. Comercianţii de MRC şi alte aplicaţii pentru intreprinderi işi construiesc programele cu acces la servicii PLAD inclus, astfel incât nu este nevoie de două liste de utilizatori şi parole (una in serverul PLAD, şi una in aplicaţia insăşi).

  Lead Aging
A statistic used by marketing and sales professionals to give them an idea of how long leads may be outstanding. It can give the company an idea of how well certain marketing campaigns are working, which types of users to target more successfully in the future, and the like.

Evoluţia strategiei de marketing. O statistică utilizată de profesioniştii in marketing şi vânzări, pentru a le da o idee despre cât timp o anumită strategie rămâne ieşită din comun. Poate oferi companiei o idee despre cât de bine funcţionează campaniile de marketing, ce tipuri de utilizatori ar trebui targetaţi cu mai mult succes in viitor, şi alte asemenea.

  Lead Qualification
Automation that pre-qualifies leads according to pre-established business rules before they are entered into a system and passed from Marketing to Sales for pursuit of sale.

Calificarea unui Lead. Automatizare ce pre-califică pozitia unui posibil client conform unor reguli de afaceri prestabilite, inainte ca ele să fie introduse in sistem şi să treacă de la Marketing la V�nzări pentru a fi puse in aplicare.

  Live Chat
A Customer Support service where a Customer Support Representative conducts a live, online text chat session with a user. Usually initiated by a website user who wants immediate access to help, but doesn't want to disconnect from the Internet to call the company by phone.

Un serviciu de Suport pentru Clienţi unde un Reprezentant al acesui serviciu susţine o sesiune de chat in direct, online, prin text, cu un utilizator. De obicei acesteasunt iniţiate de un utilizator care doreşte acces imediat la ajutor, dar nu doreşte să se deconecteze de la Internet pentru a efectua un apel telefonic către companie.

  Mbps - Megabits per second
Similar in concept to Kbps. There are 8 bits per byte. Hence, the rate of 8 Mbps actually represents 1 MB per second.

Megabiţi pe secundă. Un concept similar cu Kbps. Fiecare byte are 8 biţi. De aceea, o rată de 8 Mbps reprezintă de fapt 1 MB pe secundă.

  mCRM - Mobile Customer Relationship Management
A new term that covers the area of field force automation and remote access to corporate information in real time. Such access is becoming more and more critical as economies move towards the service sector, and there are more people in the field working at client company sites who need access to corporate data.

Managementul Relaţiilor cu Clienţii mobil. Un nou termen ce acopera zona de automatizare a forţei de muncă de teren şi accesul la distanţă, in timp real, la informaţiile companiei. Acest tip de acces devine din ce in ce mai necesar pe măsură ce economia se orientează către sectorul de servicii, şi sunt din ce in ce mai mulţi oameni pe teren, ce lucrează in locaţia companiei-client, care necesită acces la datele propriei companii.

  Metadata
Metadata is "data about data." It's often used when talking about XML (eXtensible Markup Language). In XML, two pieces of information are sent for one piece of data: one is the data itself, and the other is information about the type of data that is being sent (the metadata). For example, we may send Contact Name information via XML to another company. We would not only send the actual name (for example, "Joe Smith"), but we would also send information to tell the other company that "Joe Smith" represents a Contact Name.

Metadata reprezintă "date despre date". Se foloseşte adesea cu referire la XML (eXtensible Markup Language). In XML, două informaţii sunt trimise pentru o anumită dată: una este data in sine, iar cealaltă se referă la tipul de dată trimisă (aceasta este metadata). De exemplu, putem trimite o informaţie de tip Persoană de Contact prin XML unei alte companii. Nu trimitem numai numele persoanei (de exemplu, "Ion Popescu"), ci trimitem de asemenea o informaţie care ii spune celeilalte companii că "Ion Popescu" reprezintă o Persoană de Contact.

  Middleware
Software that sits in between two disparate applications and helps those applications "talk" to each other. Examples of middleware include IBM's MQSeries and Microsoft's MQMS. Middleware can operate on one of four different levels: the data level; the application interface level; the method (or messaging) level, and; the user interface level.

Software ce se află intre două aplicaţii disparate şi le ajută să "vorbească" una cu alta. Exemple de middleware includ Seria MQ şi MQMS de la Microsoft. Middleware poate opera pe unul din patru nivele: nivelul datelor, nivelul interfeţei aplicaţiei, nivelul metodei (sau mesageriei), şi nivelul interfeţei cu utilizatorul.

  Multi-Channel Support
Provides customers the ability to access the company via multiple "channels," or methods of communications. Typical communication channels include web chat, web forms submission, email, phone, fax, Voice over IP (VoIP), and live chat.

Oferă clienţilor posibilitatea de a accesa compania prin mai multe "canale", sau metode de comunicare. Canalele tipice de comunicare includ web chat, completarea de formulare online, email, telefon, fax, Voice over IP (VoIP), şi live chat.

  Natural Language Search
This is a type of search against a knowledgebase or database that allows the user to ask questions in a natural way; i.e., as if they were asking a real-live person the question, as opposed to restricting their input to some less intuitive method such as keyword searches with Boolean (and/or) options. An example of a natural language question might be: "Why is it that when I am using my computer, at various times the keyboard input freezes, and I am no longer able to type anything into any application? I must use my mouse to shut applications down and reboot to regain keyboard input."

Căutare in Limbaj Natural. Acesta este un tip de căutare intr-o bază de cunoştinţe sau o bază de date ce permite utilizatorzului să adreseze intrebări intr-un mod natural; de exemplu, ca şi cum ar intreba o persoană reală, spre deosebire de restricţionarea intrebărilor cu o metodă mai puţin intuitivă cum ar fi căutare pe bază de cuvinte cheie cu opţiuni Boolean (şi/sau). Un exemplu de intrebare in Limbaj Natural este: "De ce atunci când imi folosesc computerul, uneori imi "ingheaţă" tastatura, şi nu mai pot să introduc nimic in aplicaţie? Trebuie să folosesc mouse-ul pentru a inchide aplicaţiile şi să restartez calculatorul pentru a recupera folosirea tastaturii".

  ODBC - Open DataBase Connectivity
This is a standard protocol that is used to run queries against databases that are not "natively" supported (supported directly, with their own language) by an application. Most databases support ODBC connections to front-end tools, in addition to supporting specific applications natively.

Conectivitate Deschisă in Baze de Date. Acesta este un protocol standard folosit pentru a pune intrebări bazelor de date care nu sunt susţinute "nativ" (susţinute direct, in propriul limbaj) de către o aplicaţie. Majoritatea bazelor de date suportă conexiuni CDBD cu uneltele de la nivelul de suprafaţă, pe lângă faptul că suportă anumite aplicaţii nativ.

  ODS - Operational Data Store
Part of the data warehouse; fed with scores, behaviors, and clusters in near real-time, to be able to react live to customer actions on the web site. The idea is to better serve the customer by reacting to his actions in real time.

Depozitare Operaţională a Datelor. Parte din depozitul de date; aici se pun rezultate, comportamente, şi clustere aproape in timp real, pentru a putea reacţiona in direct acţiunilor clientului pe site. Această idee a apărut pentru a-i fi mai de folos clientului prin reacţionarea in timp real la acţiunile sale.

  OEM - Original Equipment Manufacturer
The term is typically used to identify the company that actually creates the hardware or writes the software that customers ultimately buy. They may use channel partners or Value-Added Resellers (VARs) for everything from Sales, to Marketing, to Implementation, but the original source of the saleable item is the OEM.

Producătorul Original al Echipamentelor. Acest termen se foloseşte de obicei pentru a identifica acea companie care chiar crează hardware-ul sau scrie software-ul pe care il cumpără clienţii in cele din urmă. Ei pot folosi parteneri pentru diverse canale sau Reselleri pe Valoare-Adăugată (RVAuri) pentru orice de la Vânzări, Marketing, Implementare, dar sursa originală a obiectului ce se vinde este OEM-ul.

  OLAP - OnLine Analytic Processing
In the business-intelligence world, OLAP represents a "live" report in which users can employ such devices as pivot tables, drill downs, and real-time calculations to derive much more information from one report than is typical with a static report. As an example, a report that shows sales per state, through OLAP technology, may allow the user to drill down on a specific state to see sales per city within that state, in real time.

Procesare Analitica OnLine. In lumea business intelligence, PAOL reprezintă un raport "live" in care utilizatorii pot folosi unelte ca tabele pivot, drill downs, şi calcule in timp real pentru a obţine mult mai multă informaţie de la un raport decât se poate in mod obişnuit cu un raport static. De exemplu, un raport care arată vânzările dintr-un stat, cu tehnologia PAOL, poate permite utilizatorului să drill down un anume stat şi să afle vânzările dintr-un anumit oraş din acel stat, in timp real.

  OLTP - OnLine Transaction Processing
That portion of the software that enables daily business operations such as order entry.

Procesarea Tranzacţiilor OnLine. Acea porţiune a software-ului care permite operaţiuni de afaceri zilnice, cum ar fi introducerea ordinelor.

  Operational CRM
This is the heart of what we have traditionally just called CRM. It represents those pieces of CRM that automate functions internal to the company, such as Sales, Marketing, or Customer Support functions. It's that part of CRM packages that interact with ERP packages to get product moving, facilitate the flow of internal information between individuals and teams, and automate or facilitate daily tasks.

Acesta este esenţa a ceea ce de obicei numim MRC. Reprezintă acele părţi ale MRCului care automatizează funcţii interne ale companiei, cum ar fi funcţii de Vânzări, Marketing sau Suport Clienţi. Este acea parte a pachetelor MRC care interacţionează cu pachetele ERP pentru a pune produsele in mişcare, a facilita fluxul de informaţii interne intre indivizi şi echipe, şi a automatiza sau facilita sarcinile zilnice.

  Opt-In Marketing
This is a type of marketing where users give a company their permission, either directly or indirectly, to market to them. You often see requests for Opt-in marketing when filling out User Profiles on web sites. They often ask at the end if it would be OK for them to send your information to related and relevant parties who might have offers that would be interesting to you. By saying 'Yes,' you have "Opted-in" to marketing from those associated companies.

Acesta este un tip de marketing in care utilizatorii permit companiei, direct sau indirect, să ii includă in marketingul lor. Veţi vedea adesea cereri de marketing optativ c�nd completaţi un Profil de Utilizator pe website-uri. Adesea la sf�rşit vă intreabă dacă ar fi ok cu dvs. să trimită informaţia introdusă unor părţi relevante care ar putea avea oferte interesante pentru dvs. Bif�nd "Da", aţi "optat" pentru marketing-ul acelor companii asociate.

  PBX - Private Branch Exchange
Is a private telephone network used within an enterprise. Users of PBXs share a certain number of outside lines for making telephone calls external to the PBX. In conjunction with PBX's, Automated Call Distribution (ACD) software is often employed in call centers to enhance the function of PBX's, by providing such capabilities as rules-based routing of calls, call queuing, and the like.

Centrală Privată a Filialei. Este o reţea privată de telefonie utilizată intr-o intreprindere. Utilizatorii de PBX impart intre ei un număr de linii externe pentru a efectua apeluri in afara PBXului. In legătură cu PBXuri, se foloseşte adesea software de Distribuţie Automată a Apelurilor (DAA) in call centre pentru a imbunătăţi funcţia PBXurilor, prin oferirea unor trăsături ca direcţionarea apelurilor pe bază de reguli, punerea in aşteptare a apelurilor, şi alte asemenea.

  PDA - Personal Digital Assistant
The short-hand term for the handheld devices currently on the market, such as Palm-OS-based units, Pocket PC-based units, and units based on the Symbian OS from Psion (Symbian is due to make a bigger splash in the U.S. as the OS of choice on so-called "smart" phones - cell phones with PDA features - in the near future).

Asistent Digital Personal. Termenul prescurtat pentru aparatele portabile aflate pe piaţă in momentul de faţă, cum ar fi unităţile Palm pe bază de OS (sistem de operare), unităţile de buzunar pe bază de PC, şi unităţi pe bază de OS Symbian (Symbian se aşteaptă să aibă un succes mai mare in SUA ca sistem de operare preferat pentru aşa zisele telefoane "inteligente" – telefoane mobile cu trăsături de PDA – in viitorul apropiat).

  POI - Point Of Interaction
An internal shorthand to indicate at what "touchpoint" a customer began his interaction with the company. Relevant to companies that want to know what channels of communication customers prefer and are most useful for the company to develop.

Punct de Interacţiune. O prescurtare internă pentru a indica la ce "punct de contact" un client işi incepe interacţiunea cu compania. Este relevant pentru companiile care doresc să ştie ce canale de comunicare preferă clienţii şi care sunt mai folositoare pentru dezvoltarea companiei.

  Portal
A web site that combines elements of targeted information relevant to a given audience. For example, a company might set up a supplier portal, including information only relevant to their suppliers (such as inventory levels, corporate contact information, instructions for shipping and invoicing the company for parts shipped, etc.).

Un web site ce combină elemente ale informaţiei ţintă, relevante pentru o anumită audienţă. De exemplu, o companie ar putea infiinţa un portal pentru furnizori, care să includă numai informaţii relevante pentru furnizori (cum ar fi nivelul inventarului, informaţii de contact din companie, instrucţiuni pentru livrare şi facturare a companiei pentru piesele livrate, etc.)

  Portlets
These are sub-areas, or windows, within a Portal, that contain different pieces of information. For example, in an Employee Portal, you might have Portlets that separately contain: HR information, Corporate Announcements, Industry information and news relevant to their position, and maybe a Portlet to their favorite web site.

Acestea sunt sub-zone, sau ferestre, dintr—un Portal, ce conţin diferite bucăţi de informaţie. De exemplu, intr-un Portal al Angajaţilor, pot exista Portlets care să conţină separat: informaţii de HR, Anunţuri Corporatiste, informaţie din Industrie şi ştiri relevante poziţiei lor, şi poate un Portlet către site-ul lor preferat.

  PRM - Partner Relationship Management
Third-party sales channel automation capabilities, allowing companies to distribute Leads, perform web-based sales, conduct promotions and establish discounts, etc. It also provides a mechanism for the initial partner to analyze the performance of its partners via analytics.

Managementul Relaţiei cu Partenerii. Capacităţi de automatizare a canalelor de vânzări cu terţi, permiţând companiei să distribuie Strategii, să efectueze vânzări online, să conducă promoţii şi să stabilească reduceri, etc. De asemenea oferă un mecanism pentru partenerul iniţial de analiză a performanţei partenerului acestuia prin analiză.

  PSA -Professional Services Automation
These are services, now associated with CRM packages, that help automate the tasks of, say, a consulting company that offers Professional Services to clients. A PSA package might contain Quoting tools, Project Management Tools, personal time and expense reporting, as well as personnel optimization schemes, matching the customer need to the employee who is both capable and available to fill that need.

Automatizarea Serviciilor Profesioniste. Acestea sunt servicii asociate in prezent cu pachetele MRC, ce ajută automatizarea sarcinilor unei companii de consultanţă ce oferă Servicii Profesioniste clienţilor săi. Un pachet ASP poate conţine unelte pentru Citare, Unelte de Management al Proiectului, rapoarte de program personal şi cheltuieli, precum şi scheme de optimizare a personalului, potrivind nevoia clientului cu angajatul care este cel mai capabil şi disponibil pentru a indeplini acea nevoie.

  QBE - Query By Example
There are a lot of ways to search databases. You can submit keyword searches, conduct natural language searches, and you can perform a QBE. With a QBE, you use an existing screen to enter information into the various editable fields. The values you enter represent the criteria you want to use in your search. For example, if two fields contain a First Name and Last Name for a contact, and you wanted to find all the Joneses in the database, you would type 'Jones' in the Last Name field, and run the query. The query would return information on all the Joneses in the database.

Intrebare Prin Exemplu. Sunt multe feluri de a căuta in baze de date. Puteţi introduce căutări pe bază de cuvânt cheie, sau face căutări in limbaj natural, sau puteţi face o IPE. Cu IPE, puteţi utiliza un ecran existent pentru a introduce informaţie in diversele câmpuri editabile. Valorile introduse de dvs. reprezintă criteriile pe care doriţi să le utilizaţi in căutarea dvs. De exemplu, dacă două câmpuri conţin un Nume şi un Prenume pentru un contact, şi aţi dori să găsiţi toţi Ioneştii dintr-o bază de date, aţi completa "Ionescu" la Nume şi aţi lansa căutarea. Căutarea v-ar oferi informaţii despre toţi Ioneştii din baza de date.

  QoE - Quality of Experience
It's no longer acceptable to simply produce a great product. Next year, the competition will have caught up, and maybe even surpassed you, on your features and functionality set. Instead, companies are now focusing on the more broad term Quality of Experience, which represents not only the strength of the product, but also the ease with which the customer can do business with the company, rounding out the customer's entire Experience with the company, from Sales, through Purchase, through Support.

Calitate a Experienţei. Nu mai este acceptabil să produci un produs minunat. Anul viitor, competiţia ar veni din urmă, şi poate chiar ar depăşi acel produs prin trăsături şi set de funcţionalităţi. In schimb, companiile se axează acum pe termenul mai larg de Calitate a Experienţei, care reprezintă nu numai atu-ul produsului, dar şi uşurinţa cu care clientul poate face afaceri cu compania, rotunjind intreaga Experienţă a clientului cu compania, de la Vânzări, la Achiziţie, la Suport.

  QoS - Quality of Service
Not quite what you might think. It means, what level of network services are provided to each client on the network. Companies, having to deal with network and storage performance and capacity bottlenecks, are turning to this concept of QoS, where the level of service that is offered a user on the network may be prioritized, based on a certain set of criteria. For example, the CEO might demand the highest QoS at all times, and would be given preferential treatment at printer queues, storage devices, and network bandwidth.

Calitate a Serviciului. Nu este chiar ce aţi putea crede. Se referă la nivelul serviciilor de reţea oferite fiecărui client din reţea. Companiile, atunci când trebuie să aibă de a face cu reţele şi performanţa depozitării şi ingustarea capacităţii, se orientează către conceptul de CaS, unde nivelul serviciilor oferite unui utilizator din reţea poate fi prioritizat, pe baza unui anume set de criterii. De exemplu, CEOul poate cere cea mai inaltă CaS tot timpul, şi i s-ar putea oferi tratament preferenţial in folosirea imprimantei, uneltelor de depozitare, şi bandă de reţea.

  Queues (Work Queues)
Repositories for work orders that one or more employees have access to. It's a collection of actionable items, from which employees select the items that they will personally work on, and move them to their WIP (Work in Process) bins, or personal queues (see definition of WIP bins, in Part 3 of this series).

Cozi (Cozi de Lucru). Magazii pentru ordinele de lucru la care au acces unul sau mai mulţi angajaţi. Este o colecţie de obiecte actionable, de unde angajaţii selectează obiectele la care vor lucra personal, şi le mută in coşurile lor MID (Muncă in Desfăşurare), sau in cozile personale (vezi definiţia coşurilor MID, in partea a treia din această serie).

  RDBMS - Relational DataBase Management System
The typical, standard database, with both data models, data definitions, and data storage capabilities. Examples include Oracle's 9i database, Microsoft's SQLServer 2000, and IBM's DB2 and Informix.

Sistemul de Management al Bazelor de Date Relaţionale. Baza de date tipică, standard, cu ambele modele de date, definiţii de date, şi capacităţi de depozitare a datelor. Exemple includ baza de date 9i de la Oracle, SQLServerul 2000 de la Microsoft, şi DB2 şi Informix de la IBM.

  RFI - Request For Information
A formal document sent by a customer to a vendor asking for specific information about their product or line of products. It's usually the first salvo in several rounds of information gathering by customers in the vendor selection process.

Cerere de Informaţie. Un document formal trimis de un client unui vânzător cerând anumite informaţii despre produsul lor sau linia lor de produse. Este de obicei primul foc dintr-o mai multe runde de adunare a informaţiei de către clienţi, in procesul de selecţie al vânzătorului.

  RFQ - Request For Quote
A formal document sent by a customer to a vendor asking them to put together a product and service package, with prices, for the customer to consider accepting and ultimately buying.

Cerere de Ofertă. Un document formal trimis de un client unui vânzător cerându-i acestuia să pună alături un produs cu un pachet de servicii, cu preţuri, astfel incât clientul să se poată gândi dacă acceptă şi in cele din urmă cumpără.

  RMA - Returned Materials Authorization
Most companies require that customers contact them before returning previously-purchased product, to receive authorization to return the product. The customer is usually given an RMA number, for tracking purposes.

Autorizaţie pentru Materiale Returnate. Majoritatea companiilor cer ca clienţii să-i contacteze inainte de a returna un produs cumpărat, pentru a primi autorizaţia de a returna produsul. Clientului i se oferă de obicei un număr AMR, in scopul urmăririi.

  ROI
A calculation of how much money will be saved or earned as the result of an investment. When evaluating CRM packages, be sure to factor in investments of both time and capital in your ROI analysis.

Un calcul referitor la câţi bani se vor economisi sau câştiga drept rezultat al unei investiţii. Atunci când se calculează pachetele de MRC, asiguraţi-vă că aţi luat in calcul atât investiţia de timp cât şi cea de capital in analiza dvs. ROI.

  Rollback Capability
The ability of an RDBMS, in the case of a catastrophic failure, to be able to return to, or roll back to, a set point in time when the database was known to be stable. This is less preferred than the ability for an RDBMS to "fail-over" to a hot spare server, losing no data and suffering no down time in the process.

Capacitatea de Revenire. Capacitatea unei SMBDR ca, in caz de eşec catastrofic, să se poată intoarce, sau reveni, la un moment dat când baza de date era stabilă. Aceasta este mai puţin preferată decât capacitatea unei SMBDR de a devia defecţiunea către un server de rezervă, fără a pierde date sau a suferi o pauză in proces.

  Sales Pipeline
This is the list of potential customers that the sales department is currently trying to convert into paying customers. Typically, customer deals in the pipeline are assigned dollar values and �percentages likely to convert�, and from that, sales forecasts can be approximated.

Ciclu de vanzare. Aceasta este lista de clienţi potenţiali pe care departamentul de v�nzări incearcă să-i transforme in clienţi plătitori. De obicei, ciclul afaceriii cu un client se asociază cu valori in dolari şi �procente care probabil se vor transforma�, şi de acolo se pot aproxima previziuni de v�nzări.

  SFA - Sales Force Automation
One of the lynchpins of CRM. This enables the Sales team to capture and maintain lead and other contact information in one data store, conduct team selling, view pipeline reports, and other tasks. This is still the first objective of most companies implementing CRM solutions.

Automatizarea Forţei de Vânzări. Unul din lynchpinurile MRCului. Acesta permite echipei de Vânzări să prindă şi să menţină o strategie şi alte informaţii de contact intr-un depozit de date, să efectueze vânzări in echipă, să vizualizeze raporturi asupra ţevii, şi alte sarcini. Acesta este incă obiectivul primar al majorităţii companiilor ce implementează soluţii MRC.

  SLA - Service Level Agreement
This is the agreed-upon level of service that will be provided by the vendor to the customer upon purchase of product. Variables include: channels supported, hours of the day, days of the week, response times, and on-site support.

Acord la Nivel de Servicii. Acesta este nivelul de servicii agreat ce va fi oferit de vânzător clientului la cumpărarea produsului. Variabilele includ: canale suportate, ore din zi, zile din săptămână, timp de răspuns şi suport online.

  SMBs - Small to Medium Businesses
A segment of the market in general that tends to be the target of enterprise application and database vendors these days who have "already gone after the big fish," namely, large, Fortune 500 companies, and are trolling the waters for smaller catch. Sometimes called SMEs, or Small to Medium Enterprises, though that could be confused with Subject Matter Expert.

Intreprinderi Mici şi Mijlocii. Un segment de piaţă care in ultima vreme tinde să fie ţinta aplicaţiilor pentru intreprinderi şi a vânzătorilor de baze de date care deja "au prins peştii cei mari", adică companii mari, tip Fortune 500, şi acum străbat apele in căutarea peştilor mai mici. (segment intraductibil in Română, pentru că nu se confundă)

  SOAP - Simple Object Access Protocol
SOAP is a lightweight protocol for exchange of information in a decentralized, distributed environment. It is an XML-based protocol that consists of three parts: an envelope that defines a framework for describing what is in a message and how to process it; a set of encoding rules for expressing data types, and; a convention for representing remote procedure calls and responses.

Protocol de Acces la Obiecte Simple. PAOS este un protocol lightweight pentru schimbul de informaţii intr-un mediu descentralizat, distribuit. Este un protocol bazat pe XML ce constă in trei părţi: un plic ce defineşte cadrul pentru descrierea conţinutului mesajului şi cum trebuie acesta procesat; un set de reguli de codare pentru exprimarea tipurilor de date, şi o convenţie pentru reprezentarea deciziilor şi răspunsurilor procedurale la distanţă.

  SR - Service Request
The latest term for support case, problem ticket, work order, or other terms previously used. A Service Request is established in CRM software to track a customer contact through to its conclusion. It contains contact information, details about the issue or problem at hand, and usually concludes with a summary of how the problem was solved.

Cerere de Servicii. Cel mai recent termen pentru cazuri de suport, tichet de problemă, ordin de lucru, şi alţi termeni folosiţi anterior. O Cerere de Servicii este stabilită in software-ul MRC pentru a urmări contactul clientului până la finalizare. Conţine informaţii de contact, detalii despre problema in cauză, şi de obicei se termină cu un rezumat la felului in care s-a rezolvat problema.

  Stinger
Microsoft's code name for its OS that will run on a family of smart phones, which are a class of wireless phones with oversized displays and color screens--designed for wireless Web access and conventional phone calls. The first hardware product is reported to have been in the works for two to three years and will be marketed by Samsung in the United States and Europe.

Porecla dată de Microsoft sistemului lor de operare care funcţionează pe un grup de telefoane inteligente, o clasă de telefoane wireless cu ecrane foarte mari şi color – proiectate pentru acces web wireless şi apeluri telefonice obişnuite. Se spune că primul produs hardware produs a fost in lucru doi sau trei ani şi va fi scos pe piaţă de Samsung in SUA şi Europa.

  TCO - Total Cost of Ownership
When evaluating software for possible implementation in your company, you can't just consider the costs of the software licenses, on-going maintenance fees, and support costs. You also need to consider how much time, and in turn, how much money, it will cost to own the software over the long term. Is the software very buggy and in need of constant bug updates and enhancements? Is the software difficult to use and therefore requires higher training costs and ramp-up times? TCO considers ALL the costs that might be associated with a piece of software over its lifespan in the company.

Costul Total al Proprietăţii. Când evaluaţi software-ul pentru posibila implementare in compania dvs., nu puteţi să calculaţi doar costul licenţelor, taxele de intreţinere permanentă, şi costurile de suport. Trebuie de asemenea să luaţi in considerare cât timp, deci câţi bani va costa proprietatea asupra software-ului pe termen lung. Este software-ul plin de bugs şi are nevoie de updatări şi imbunătăţiri permanente? Este software-ul dificil de folosit şi de aceea are nevoie de un nivel mai inalt de educare şi timp-la-rampă? CTP in in considerare TOATE costurile care pot fi asociate cu un software pe toată durata acestuia de viaţă in companie.

  TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet
TCP/IP is the method by which data on the Internet is divided into packets of bytes. Information is divided into packets of information, with each packet delimited with header information that includes the destination address to where the packet is to be routed when it is transmitted over the Internet, and how it is to be re-assembled with the other packets containing the coherent data on the other end. Packets may take very different routes across the Internet, arrive at a destination, be re-assembled in the same order in which they were disassembled, and presented to the user on the other end.Technically, IP is responsible for moving packets of data from node to node. IP forwards each packet based on a four-byte destination address (the IP number). TCP is responsible for verifying the correct delivery of data from client to server. Data can be lost in the intermediate network. TCP adds support to detect errors or lost data and to trigger retransmission until the data is correctly and completely received.

Protocolul de Control al Transmisiei / Protocol de Internet. TCP/IP este metoda prin care datele de pe Internet sunt impărţite in pachete de byţi. Informaţia este impărţită in pachete, cu fiecare pachet identificat cu etichete ce includ destinaţia unde trebuie trimis pachetul atunci c�nd se află pe Internet, şi cum trebuie re-asamblat cu celelalte pachete conţinnd date coerente, atunci c�nd ajung la destinaţie. Pachetele pot urma căi foarte diferite pe Internet, pot ajunge la destinaţie, şi pot fi reasamblate in aceeaşi ordine in care au fost dezasamblate, şi prezentate utilizatorului de la capătul celălalt.Tehnic vorbind, IP este responsabil pentru mutarea pachetelor de date de la un nod la altul. IP trimite mai departe fiecare pachet pe baza unei adrese de destinaţie din patru bzţi (numărul IP). TCP este responsabil pentru verificare livrării corecte a datelor de la client la server. Datele se pot pierde in reţeaua intermediară. TCP adaugă suport pentru a detecta erorile sau datele pierdute şi pentru a provoca retransmiterea lor până ce datele sunt primite corect şi complet.

  Thin Client
Another term for web browser. When an application vendor says that they have support for thin client, they mean that the majority of processing happens on back-end servers, and the display mechanism is the web browser, which conducts minimal (though, with Java or ActiveX plug-ins, possibly more substantial) processing of data.

Un alt termen folosit pentru browserul web. Când un vânzător de aplicaţii spune că au suport pentru clientul subţire, vrea să spună că majoritatea procesării se petrece la serverele back-end, şi că mecanismul de afişare este browserul web, care conduce o procesare minimă (deşi, cu plug-in-uri Java sau ActiveX, posibil mai extinsă) a datelor.

  Unicode
A standard for representing characters, such as numbers, letters, and symbols, as integers. Unlike ASCII, which uses 7 bits for each character, Unicode uses 16 bits, which means it can represent more than 65,000 unique characters. This covers the requirements for not only languages such as English and the Western-European languages, but also for other languages, such as Greek, Latin, and Japanese. As the software industry becomes increasingly global, there is a push on for software vendors to enable their software to use the Unicode coding format.

Un standard in reprezentarea caracterelor, cum ar fi numere, litere, şi simboluri, ca integer. Spre deosebire de ASCII, care foloseşte 7 biţi pentru fiecare caracter, Unicode foloseşte 16 biţi, ceea ce inseamnă că poate reprezenta până la 65000 de caractere unice. Aceasta acoperă necesităţile nu numai a limbii Engleză şi alte limbi Vesteuropene, dar şi a altor limbi, cum ar fi Greaca, Latina, şi Japoneza. Pe măsură ce industria software devine din ce in ce mai globală, există o presiune pentru vânzătorii de software de a-şi capacita software-urile cu utilizarea formatului de codare Unicode.

  Unified Message Queuing
This represents the ability to take inbound requests from multiple channels (see Multi-Channel Support in Part 2 of this series), funnel them into one logical processing point, and then to be able to send out the requests to user queues for work. It represents the blending of such items as email, phone calls, and faxes, into the same queues.

Punerea in Aşteptare Unificată a Mesajelor. Aceasta reprezintă capacitatea de a prelua cereri de la mai multe canale (vezi Suport Multi-Channel in partea a 2a a acestei serii), de a le selecta intr-un punct de procesare logic, şi apoi de a le trimite in cozile de lucru ale utilizatorilor. Reprezintă amestecul de obiecte cum sunt emailul, apelurile telefonice, faxurile, toate in aceeaşi coadă.

  Up-sell, Cross-sell
The sales practice of analyzing a user purchase, and recommending additional items that the user might be interested in purchasing based on the initial purchase. Up-selling is the process of adding on pieces to the original purchase; Cross-selling is selling similar or similarly appealing items to the customer.

Practica de vânzări de a analiza achiziţia unui client, şi a recomanda şi alte obiecte care l-ar putea interesa pe acesta, pe baza achiziţiei iniţiale. Up-selling este procesul de a adăuga produse achiziţiei iniţiale; cross-selling este vânzarea către client de produse similare sau cu atractivitate similară.

  V-Commerce - Voice Commerce, or Voice-enabled Comm
The ability to use simple voice commands over phone lines to transact business directly between customer and application. V-Commerce is still years away from true value-add for companies, though several companies are playing around with voice commands today.

Comerţ prin Voce. Capacitatea de a folosi comenzi de voce simple prin telefon pentru a tranzacţiona direct intre client şi aplicaţie. V-Comerţul mai are incă ani de zile până a ajunge o adevărată valoarea adăugată pentru companii, deşi unele companii se joacă deja cu comenzi de voce.

  VAR - Value-Added Reseller
This is a company, independent of an OEM, that takes an OEM product, adds some sort of customer-perceived value to it, repackages it, and sells it to customers on its own. The ways in which value might be added include the addition of new product functionality, or the wrapping of implementation services around the original product.

RVA - Reseller pe Valoare-Adăugată. Aceasta este o companie, independentă de OEM, care ia un produs OEM, adaugă vreo valoarea adăugată percepută de client, il reambalează, şi il vinde pe cont propriu clientului. Felurile in care se poate adăuga valoare includ adăugarea unei noi funcţionalităţi a produsului, sau invelirea produsului original in servicii de implementare.

  Vertical Applications
Applications that are tailored to specific industries. For example, Siebel Systems might take their core application and tailor the screens, fields, and database structures to support the automotive industry (both sales and service). Their Siebel Automotive application would be an example of a vertical application.

Aplicaţii Verticale. Aplicaţii care sunt croite pentru industrii specifice. De exemplu, Siebel Systems ar putea lua aplicaţia lor de bază şi să croiască ecranele, câmpurile şi structurile bazelor de date pentru a susţine industria automoto (atât pe vânzări cât şi pe servicii). Aplicaţia lor Siebel Automoto ar fi un exemplu de aplicaţie verticală.

  VoIP - Voice over IP
The ability to carry on a conversation over the Internet, while still browsing the Internet. Typically requires broadband (e.g., DSL, cable, or LAN-based connections), which right now have fairly limited penetration into consumer households. Hence, VoIP is not yet broadly implemented by web sites creators.

Capacitatea de a purta o conversaţie prin Internet, fără a intrerupe navigarea. De obicei necesită bandă largă (de ex. DSL, cablu, sau conexiuni de tip LAN), care deocamdată au o penetrare scăzută la nivel de gospodărie individuală. De aceea, VoIP nu este incă implementat la scară largă de către creatorii de siteuri.

  WAP/WML - Wireless Application Protocol and Wirel
Wireless Application Protocol and Wireless Markup Language. These are syntax used to program content for wireless phones using languages that allow the text portions of Web pages to be presented.

Acestea sunt o sintaxă folosită pentru a programa conţinutul pentru telefoane wireless, folosind un limbaj ce permite prezentarea unor porţiuni de site cu text.

  White Paper
A lengthy, often technical, article on a topic that provides background information on corporate products, industries, or industry trends.

. Articol lung, adesea tehnic, pe o temă ce oferă informaţie despre produsele companiei, ale industriei, sau tendinţe in industrie.

  WIP bins - Work In Process bins
Can also be thought of as personal To-Do lists. They represent personal queues, to which only one user has access. When an item is in an individuals WIP bin, they �own� that Service Request and are responsible for solving the problem or answering the question, unless they pass the SR to another employee's WIP bin.

Se pot considera şi ca liste personale de Lucruri-de-Făcut. Reprezintă cozi personale, la care are acces doar un utilizator. C�nd un obiect se află in coşul său de MID, el �deţine� acea Cerere de Servicii şi este responsabil de rezolvarea problemei sau oferirea unui răspuns, in afara cazului in care dau mai departe Csul coşului MID al unui alt angajat.

  XML - eXtensible Markup Language
A superset of the ubiquitous HTML (HyperText Markup Language) that is the common language of the web. HTML is really good at defining how elements should be laid out on a page, but terrible at transmitting data. XML solves the problem, by defining both elements for data, and elements for data about data, or metadata, to explain what kind of data is being passed. It is being heralded as the "EDI of the Internet" and the future of inter-database, inter-application, and inter-company communications.

Un superset al omniprezentului HTML (HyperText Markup Language) care este limbajul comun al Internetului. HTML este foarte bun in definirea poziţionării elementelor in pagină, dar complet nepriceput la transmiterea de date. XML rezolvă această problemă, prin definirea elementelor pentru date, şi elementelor de date pentru date, sau metadate, pentru a explica ce fel de date sunt transmise. Este slăvit ca "SEDul Internetului", şi viitorul inter-bazelor de date, inter-aplicaţiilor, şi comunicării inter-companii.

  ZLE - Zero Latency Enterprise
The latest, new-fangled term to come from the consulting world. It represents the Enterprise that is so technologically enabled that information is instantly accessible to anyone who needs it (or has need of it) at any time. Zero latency, or zero slowness, of information flow across an enterprise.

Intreprindere cu Latenţă Zero. Cel mai recent termen al lumii de consultanţă. Reprezintă acea Intreprindere care este aşa de capacitată tehnologic incât informaţia este accesibilă instantaneu oricui o necesită (sau are nevoie de ea), in orice moment. Latenţă Zero, sau incetineală zero, a fluxului de informaţie prin intreprindere.